Usługi załadunku odpadów komunalnych oraz materiałów do zwalczania śliskości dróg na samochody będące w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa załadunku odpadów komunalnych oraz materiałów do zwalczania śliskości dróg na samochody będące w dyspozycji Zamawiającego.
2. Usługa wykonywana powinna być ładowarką kołową o parametrach: pojemność łyżki minimum 5 m3, długość ramienia minimum 5 m, wysokość podnoszenia minimum 6 m.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Załadunek odpadów komunalnych w Hali przeładunku odpadów przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800, a także w innych godzinach
i dniach, gdy wynika to z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
2) Załadunek materiałów do zwalczania śliskości w magazynie soli i piasku na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.
3) Wykonywanie innych prac wymagających użycia ładowarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.
4) Pełnienie dyżurów w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego ustalenia czasu pełnienia dyżuru godzinowego oraz zmiany czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy ładowarki w zależności od potrzeb podyktowanych warunkami atmosferycznymi.
1) szacunkowa ilość godzin pracy ładowarki; do 2000,
2) szacunkowa ilość godzin dyżuru; do 150.
5. Wykonawca zgłosi się do pracy na każde telefoniczne wezwanie dyspozytora Akcji Zimowej niezwłocznie, lecz w czasie nie przekraczającym 1 godz. (numer telefonu uzgodniony
z Zamawiającym).
6. Wykonawca zapewni rezerwową ładowarkę na wypadek ewentualnej awarii ładowarki podstawowej.
7. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania z zaplecza socjalnego w obiekcie przy ul. Ciepłowniczej 11, w uzgodnionym zakresie.
8. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługę załadunku odpadów oraz materiałów do zwalczania śliskości dróg w trakcie realizacji zamówienia.
9. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
10. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone zostały szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

al. gen. Władysława Sikorskiego 428
Rzeszów 35304
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
al. gen. Władysława Sikorskiego 428
Rzeszów 35304
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się