Zakup ubrań roboczych dla pracowników ruchu kolejowego

» Opis zapytania

1. Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu ubrań roboczych dla pracowników ruchu kolejowego dla spółki STK S.A.
2. Składając ofertę wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie poniższej klauzuli poufności.
Klauzula poufności:
Zaprezentowane w zapytaniu ofertowym oraz przekazane w późniejszym okresie informacje dotyczące Sprzedającego oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (lub odpowiednio przedsiębiorstw odnośnych spółek) w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j.: Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 i stanowią Materiały Poufne. Oferent nie może ujawnić ani udostępnić Materiałów Poufnych dotyczących Zamawiającego zawartych w zapytaniu ofertowym oraz przekazanych w późniejszym okresie, żadnej innej osobie ani podmiotowi, oraz nie może wykorzystywać Materiałów Poufnych dotyczących Zamawiającego zawartych w zapytaniu ofertowym oraz przekazanych w późniejszym okresie w jakimkolwiek innym celu niż przygotowanie i złożenie oferty, z tym zastrzeżeniem jednakże, że oferent może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić, udostępnić lub wykorzystywać Materiały Poufne zawarte w zapytaniu ofertowym oraz przekazane w późniejszym okresie, na zasadzie poufności, na rzecz, swoich pracowników, którym udostępnienie takich informacji i materiałów jest uzasadnione w związku z przygotowaniem oferty.
Oferent przyjmuje do wiadomości fakt, że STK S.A. należy do Grupy Kapitałowej OT Logistics. OT Logistics S.A jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639), notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z powyższym, oferent zobowiązuje się przestrzegać odpowiednich przepisów prawa regulujących działalność spółek publicznych, w szczególności dotyczących wykorzystywania informacji poufnych (tzw. insider trading). Oferenci, którzy nie zostaną wyłonieni w procesie wyboru zobowiązani są do natychmiastowego zniszczenia (usunięcia) przekazanych materiałów oraz danych niezwłocznie po przekazaniu im informacji o zakończeniu negocjacji.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • BHP i higiena osobista

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się