Remont korpusu drogi gminnej nr 292445 K Białawoda - Zawadka - Stara Wieś w miejscowości Białawoda w km 0+000 - 0+670.

» Opis zapytania

Remont korpusu drogi gminnej nr 292445 K Białawoda – Zawadka – Stara Wieś w miejscowości Białawoda w km 0+000 – 0+670.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:
Wzór umowy – załącznik nr 5
Przedmiar robót – załącznik nr 6
Ogólna specyfikacja Techniczna – załącznik 7
Zakres robot budowlanych:
- roboty ziemne – wymiana uszkodzonych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- warstwa mrozoochronna z pospóły stabilizowanej cementem,
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
- pobocza z kruszywa łamanego,
- ułożenie korytek ściekowych,
- przebudowa przepustów pod zjazdami,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się