Remont korpusu drogi gminnej nr 292681 K Tęgoborze - Białawoda ( Kocoń) w miejscowości Tęgoborze w km 0+000 - 0+370,

» Opis zapytania

Remont korpusu drogi gminnej nr 292681 K Tęgoborze – Białawoda ( Kocoń) w miejscowości Tęgoborze w km 0+000 – 0+370,
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:
Wzór umowy – załącznik nr 5
Przedmiar robót – załącznik nr 6
Ogólna specyfikacja Techniczna – załącznik nr 7
Dokumentacja techniczna – załącznik nr 8
Zakres robot budowlanych:
- roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- roboty ziemne – wymiana uszkodzonych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- warstwa mrozoochronna z pospóły stabilizowanej cementem,
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
- pobocza z kruszywa łamanego,
- roboty rozbiórkowe,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa linii telefonicznej,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się