Konserwacja oraz naprawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

» Opis zapytania

I. Zamówienie obejmuje (DLA WSZYSTKICH ZADAŃ):
1. Przeglądy okresowe (na pisemne zlecenie Zamawiającego)
2. Naprawy:
1) wnikające z przeglądów,
2) awaryjne - w trakcie sezonu zimowego,
3) blacharskie, spawalnicze, lakierniczo-malarskie.

2. Prawo opcji (DOTYCZY ZADANIA NR 1 i 2)
Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy każdego z zadań.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).
Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ (odrębnie dla każdego z zadań).
Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego
o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną
wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, odrębnie dla każdego z zadań.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji
Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie:
- dla zadania nr 1 - teren działania RDW Zielona Góra,
- dla zadania nr 2 – teren działania RDW Kożuchów.

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
- w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,
- w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo
w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.
- konieczność wykonania naprawy sprzętu, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,
- pilna konieczność naprawy sprzętu stanowiących zagrożenie dla użytkowników dróg,
- ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją
Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2019r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją
Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.
Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.
Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje,
że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będzie liczone wg stawek jednostkowych wskazanych w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywistych ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Narzędzia do utrzymania czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się