Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy.
Zamawiający podzielił zamówienia na dwie części, każda z części stanowić będzie odrębna cześć zamówienia:
I część zamówienia: sukcesywna dostawa środków czystości dla Katedry Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
II część zamówienia – jednorazowa dostawa ośrodków czystości i rękawiczek jednorazowych w ramach projektu dofinansowanego z UE dla programu Inkubator Innowacyjności +.
`Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 i 2a.
1) Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment powinien być fabrycznie nowy, najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym, spełniać warunki obowiązujących norm oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty nie używane, nie uszkodzone, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy, wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widoczną nazwą producenta, numerem katalogowym i datą produkcji, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności które będą spełniały parametry wskazane w Formularzu Cenowym do SIWZ i które będą mogły być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
2) Nadto dostarczane środki muszą:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ
b) być opatrzone etykietami z danymi (odpowiednio do dostarczanego środka, którego to dotyczy), które potwierdzają nazwę i producenta środków, wielkość: tj. pojemność lub wagę lub gramaturę, ilość w opakowaniu oraz termin przydatności do użycia, który ma być nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia ich dostawy,
c) spełniać warunki określone w PN – PN-EN, wszystkie wymagania określone przez producentów i posiadać karty charakterystyki lub informację o wprowadzeniu produktu do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu, które są wymagane odpowiednimi przepisami prawa a Wykonawca zobowiązany jest je przedstawić, na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.
3) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy próbki oferowanego przedmiotu zamówienia z pozycji nr 8 – celem dokonania oceny oferowanego asortymentu pod względem technicznym, jakościowym i użytkowym. Próbki produktów należy przekazać w postaci opakowań zbiorczych z kodem producenta produktów. Próbkę należy oznaczyć numerem pozycji wg Specyfikacji zamówienia – Formularza Cenowego. Otrzymane próbki będą podstawą do oceny jakości towarów dostarczanych na bieżąco w ciągu obowiązywania umowy, oraz służyć będą stwierdzeniu czy towary spełniają wymagania jakie Zamawiający przedstawił w SIWZ, a Wykonawca zaoferował w ofercie.
4) Oferowany towar będzie podlegał gwarancji i reklamacji.
5) W przypadku dostarczenia towarów uszkodzonych lub niezgodnych z umową Zamawiający w obecności dostawcy sporządzi notatkę, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany na własny koszt w terminie 24 godzin od otrzymania o tym wiadomości. Jeżeli wyznaczony termin jest dniem wolnym od pracy, wymiana zostanie zrealizowana pierwszego dnia roboczego następującego po wyznaczonym dniu.
6) W przypadku 3 krotnej nieprawidłowości w dostawie, niezależnie od asortymentu, Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 3- ciej wadliwej dostawy, a Wykonawca zapłaci karę w wysokości określonej w § 11 ust. 2 wzoru umowy.
7) Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone przez siebie towary zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
8) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).
9) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego, informację o tym musi zamieścić w ofercie. Odpowiednie informacje Wykonawca winien wpisać w Formularzu Cenowym w, tj. nazwę nadaną przez producenta, oferowaną wydajność .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się