DOSTAWY SUKCESYWNE PREPARATÓW BERNER DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej na dostawę nw. materiał:
1) 767-401-360-0 ZESTAW NAPRAWCZY - KLEJE I ŚRODKI CHEMICZNE BERNER (nr kat. K3000) 2,00 szt.
2) 733-220-024-0 PŁYNNY METAL 25ml BERNER (nr kat. 338988) 12,00 szt.
3) 767-401-301-0 KLEJ MONTAŻOWY BERNER 310ml (nr kat. 113981) 3,00 szt.
4) 733-334-350-0 ZMYWACZ DO HAMULCÓW 500ml BERNER (nr kat. 333534) 12,00 szt.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego wymagając jednak aby produkt równoważny był o parametrach i właściwościach nie gorszych niż oryginał, o tej samej pojemności przeznaczeniu.
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno.;
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 31.12.2018r.
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta dotyczyć musi wszystkich pozycji wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
Oferty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucone.
2. Kryterium oceny ofert: WARTOŚĆ NETTO na wszystkie pozycje wyszczególnione w zapytaniu ofertowym oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:  cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta, warunki realizacji zamówienia .
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się