Pielęgnacja dojrzałych drzew alejowych rosnących w pasie drogowym wybranych dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu pn.: „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga” z podziałem na części: - Część 1: rok 2018 – pielęgnacja drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 642, 528, 544; - Część 2: rok 2019 – pielęgnacja drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 515, 520, 537, 526; - Część 3: rok 2020 – pielęgnacja drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 591.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pielęgnacja dojrzałych drzew alejowych rosnących w pasie drogowym wybranych dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu pn.: „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga” z podziałem na części:
- Część 1: rok 2018 – pielęgnacja drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 642, 528, 544;
- Część 2: rok 2019 – pielęgnacja drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 515, 520, 537, 526;
- Część 3: rok 2020 – pielęgnacja drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 591.
2. Przedmiotem projektu jest ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń. Celem projektu jest ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei zlokalizowanych w pasach drogowych następujących dróg:
- DW nr 515 na odc. Kamieniec – Susz;
- DW nr 520 na odc. granica województwa – Kamieniec;
- DW nr 537 na odc. granica powiatu ostródzkiego – Marwałd;
- DW nr 544 na odc. Piaseczno – Wlewsk;
- DW nr 526 na odc. Krasin (most) – Śliwica;
- DW nr 528 na odc. Miłakowo – Stare Bolity;
- DW nr 642 na odc. Ryn – DK16;
- DW nr 591 na odc. granica państwa – Barciany.
3. Liczba drzew do pielęgnacji:
- Część 1/2018: DW 642 Ryn – DK 16 – 67 szt.; DW 528 Miłakowo – Stare Bolity – 404 szt.; DW 544 Piaseczno – Wlewsk – 32 szt.;
Ogółem część 1: 503 drzewa.
- Część 2/2019: DW 515 na odcinku Kamieniec – Susz – 130 szt.; DW 520 na odcinku granica województwa – Kamieniec – 70 szt.; DW 537 granica powiatu ostródzkiego – Marwałd – 40 szt.;
DW 526 Krasin (most) – Śliwica – 62 szt.;
Ogółem część 2: 302 drzewa.
- Część 3/2020: DW 591 granica państwa – Barciany – 317 szt.;
Ogółem część 3: 317 drzew.
4. Zakres prac:
Projekt obejmuje aleje wielogatunkowe z przewagą jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior), lipy drobnolistnej (Tilia cordata) i klonu zwyczajnego (Acer platanoides). Wiek tych zadrzewień został oszacowany na około 100 lat. Zgodnie z oceną stanu zdrowotnego alei wykonaną przez dr inż. Mieczysławę Fenyk (wrzesień 2016 r.) „stan zdrowotny alei z uwagi na duży udział jesionu jest bardzo zróżnicowany”. Większość osobników tego gatunku jest w stanie powolnego zamierania. Jednakże kora i rozkładające się tkanki jesionu oraz innych gatunków drzew tworzących ww. aleje są siedliskiem wielu gatunków lichenobioty i fauny.
W celu poprawy stanu fitosanitarnego drzew oraz przedłużenia życia drzew jako siedlisk chronionych gatunków flory i fauny zaplanowano przeprowadzenie działań polegających na:
a) zdjęciu posuszu i jemioły, stanowiących nadmierne obciążenie i osłabiających witalność;
b) weteranizacji drzew starych i zamierających.
Weteranizacja drzew osłabionych i zamierających będzie polegała na usuwaniu martwych fragmentów konarów i cięciach odmładzających. Prace pielęgnacyjne polegające na przycinaniu gałęzi będą wykonywane w celu zapewnienia im długowieczności i stabilności, które może zagwarantować optymalna struktura pnia i korony.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się