Doposażenie remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Dębnica Kaszubska - Zakup i dostawa ubrań specjalnych

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ubrań specjalnych do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Motarzynie i Dębnicy Kaszubskiej w ramach projektu pn. „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych.
3.2. Przedmiot zadania obejmuje zakup i dostawę:
a) 16 kompletów ubrań specjalnych, w skład których wchodzi: ubranie specjalne (kurtka i spodnie), hełm strażacki, buty skórzane specjalistyczne, rękawice, kominiarka strażacka oraz komplet łączności podhełmowej,
b) 2 kombinezonów do akcji w wodzie.
Szczegółowy opis przedmiotu zadania zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

3.3. Do każdego sprzętu i ubrania musi być dołączony opis parametrów technicznych i ochronnych wraz z instrukcją użytkowania w języku polskim oraz warunki gwarancji i konserwacji.
3.4. Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt i ubranie wynosi 24 miesiące.
3.5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
3.6. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
3.7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się