Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów w SPZZOZ w Wyszkowie wraz z dzierżawą pomieszczeń.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje całodzienne świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów w SPZZOZ w Wyszkowie wraz z dzierżawą pomieszczeń przez 7 dni w tygodniu, w tym wytwarzanie i dostarczanie całodziennych posiłków pacjentom hospitalizowanym na niżej wymienione oddziały:
a) Oddział Ginekologiczno- Położniczy,
b) Oddział Chorób Wewnętrznych,
c) Oddział Kardiologiczny,
d) Oddział Pediatryczny,
e) Oddział Chirurgiczny Ogólny,
f) Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii,
g) Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej,
h) Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć,
2. Podstawę do sporządzania posiłków stanowi :
a) wykaz norm dziennych racji pokarmowych opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia;
b) indywidualne diety opracowane według zleceń lekarzy (diety specjalne).
3. Przewidywana ilość osobodni wynosi 110, w tym:
a) korzystających z trzech posiłków:
- dieta lekkostrawna: 70,
- dieta podstawowa: 10,
b) korzystających z pięciu posiłków, w tym diety specjalistyczne: 30.
c) żywienie dzieci do pierwszego roku życia. Przewidywana ilość osobodni wynosi 2. Wykonawca zapewni zupki jarzynowe, mięsno-warzywne dla niemowląt od 4 miesiąca życia i od 8 miesiąca życia deserki, marchewkowy, jabłko z marchwią, kaszki ryżowe, pszenne, marchwiankę. Dziennie zapotrzebowanie na posiłki z Oddziału Pediatrycznego Zamawiający będzie przekazywał na dzień następny do godziny 14,00 dnia poprzedniego z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia korekty na bieżąco.
4. Wykonawca zapewni w razie potrzeby:
a) kleik marchwiowo- ryżowy o pojemności 200 ml w ilości 600 sztuk na okres 36 miesięcy (200 sztuk szacunkowo na okres 12 miesięcy)
b) pojemniki jednorazowe (talerz mały i duży, łyżka, widelec, nóż, kubeczek, flaczarka na zupę) w ilości 600 sztuk na okres 36 miesięcy (200 sztuk szacunkowo na okres 12 miesięcy).
5. Wykonawca ma obowiązek opracowywania dekadowego jadłospisu z uwzględnieniem niezbędnych diet na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji.
a) zestawienie dekadowe winno zawierać:
• pełną listę i gramaturę produktów użytych do sporządzenia posiłków,
• wyszczególnione składniki potraw jakie jedna osoba żywiona otrzymuje jednorazowo podczas każdego posiłku,
• dokumentacje w zakresie informacji o alergenach występujących w produktach / posiłki zgodnie z wymaganiem: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
• informację o kaloryczności z uwzględnieniem całodziennego podsumowania.
6. Wykonawca zapewni potrzebne pojemniki do przechowywania w oddziałach brudnych naczyń i odpadów pokomsumpcyjnych.
7. Dzienne zapotrzebowanie na posiłki z poszczególnych oddziałów Zamawiający będzie przekazywał na dzień następny do godz. 14.00 dnia poprzedniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia na bieżąco korekt w godz.:
a) śniadanie do godz. 7.30,
b) obiad do godz. 9.00,
c) kolacja do godz. 14.00,
d) diety indywidualne, na zlecenie lekarza, niezależnie od godzin posiłków.
8. Zamawiający zastrzega, że dobowa ilość posiłków może ulec zmianie w zależności od zleceń lekarskich dla pacjentów oraz od potrzeb i liczby leczonych pacjentów.
9. Zasady i harmonogram dostarczania i dystrybucji posiłków:
a) pierwsze śniadanie w godz. 8.00 – 8.30;
b) drugie śniadanie w godz. 11.00 – 11.30
c) obiad w godz. 13.00 – 14.00
d) podwieczorek w godz. 16.00 – 16.30
e) kolacja w godz. 17.30 – 18.00 (Zamawiający zastrzega dostarczanie zupy na kolację według potrzeb pacjentów).
f) diety indywidualne w godzinach wyznaczonych przez lekarzy.
10. Wykonawca zobowiązany jest założyć rezerwę w liczbie 5 posiłków dla pacjentów przyjmowanych do oddziałów w godzinach popołudniowych. ( Płatne tylko wykorzystane.)
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany jadłospisu bez podania powodu.
12. Przygotowywane dania powinny być urozmaicone pod względem barwy, smaku, doboru produktów i nie mogą powtórzyć się w ciągu tego samego tygodnia.
13. Posiłki muszą spełniać wymagania diet obowiązujących w żywieniu szpitalnym z uwzględnieniem najczęściej stosowanych diet:
a) dieta podstawowa
b) dieta lekkostrawna
c) dieta cukrzycowa
d) dieta bogatobiałkowa
e) dieta niskobiałkowa
f) dieta płynna
g) dieta kleikowa
h) dieta z ograniczeniem tłuszczu
i) dieta ubogoenergetyczna
j) dieta wrzodowa
k) dieta trzustkowa
l) dieta wątrobowa
m) dieta opracowana dla dzieci w wieku 1-3 lat- lekka i zróżnicowana
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania innych diet nie wymienionych powyżej.
14. Wykonawca przy sporządzaniu jadłospisów uwzględni sezonowość dostępnych na rynku świeżych produktów, szczególnie warzyw i owoców, oraz różnorodny dobór technik kulinarnych.
15. Zamawiający preferuje techniki minimalizujące podaż tłuszczu, zwłaszcza NKT nasyconych kwasów tłuszczowych.
16. Zamawiający nie dopuszcza gotowania wywaru na korpusach. Zupy powinny być gotowane wyłącznie na wywarach warzywnych z ewentualnym dodatkiem chudego mięsa.
17. Zamawiający wymaga podawania do śniadań i kolacji liścia sałaty w formie dekoracji (nie wlicza się do to gramatury dodatku warzywnego), dodatku warzywnego lub owocowego, /sałatki/ ziemniaki posypane świeżym koperkiem, a zupy zwierać natkę pietruszki.
18. W przypadku Świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc) należy zaplanować potrawy tradycyjne: np. babka. keks, barszcz z uszkami, ryba, potrawy świąteczne itp.
19. Ilość wydanych posiłków będzie potwierdzana każdorazowo w każdym oddziale przez Pielęgniarkę Oddziałową lub inną upoważnioną osobę.
20. Wymagany wsad do kotła wynosi minimum 8,50 zł netto.
21. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów żywnościowych znajdujących się w jego dyspozycji, jakościowo odpowiadającym potrzebom żywienia szpitalnego.
22. Niniejsza usługa winna być wykonana zgodnie z wymogami określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia, właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, PZH oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami ogólnymi i szczegółowymi dotyczącymi ochrony zdrowia, a także procedurami obowiązującymi w SPZZOZ w Wyszkowie.
23. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania pacjentom posiłków na oddziały w wózkach bemarowych i dystrybucji własnym personelem, w sposób estetyczny w zastawie wielorazowej (naczynia i sztućce).
24. Wykonawca dostarczy posiłki w sposób gwarantujący zachowanie temperatury właściwej dla podanych posiłków pacjentom, w trakcie drogi od kuchni do miejsca dostarczenia posiłków w oddziałach.
25. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania brudnych naczyń od pacjentów, zapewnienia odpowiednich środków do ich transportu do pomieszczeń kuchennych przeznaczonych do mycia naczyń oraz odbierania do utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z ustawą o odpadach.
26. Wykonawca stosuje procedury HACCP na wszystkich etapach produkcji, zgodnie z ustawą regulującą bezpieczeństwo żywności i żywienia.
27. Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia kuchni o łącznej powierzchni 312 m² wraz ze sprzętem kuchennym i wyposażeniem wyszczególnionym w załączniku nr 2, niezbędne do realizacji świadczenia usług żywienia pacjentów w SPZZOZ w Wyszkowie, które utrzyma w odpowiednim stanie technicznym. Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 2.500 zł netto plus podatek VAT 23 %.
28. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich prac w sposób specjalistyczny, odpowiedni dla pracy w pomieszczeniach i obiektach szpitalnych przestrzegając wszystkie przepisy obowiązujące w podmiotach leczniczych, w tym praw pacjenta.
29. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt odnowi pomieszczenia i będzie utrzymywał w sprawności technicznej pomieszczenia, sprzęt kuchenny i wyposażenie, realizując na bieżąco wszystkie zalecenia Sanepidu i innych jednostek kontrolujących.
30. Wykonawca doposaży kuchnię szpitalną w razie potrzeb w niezbędny sprzęt i wyposażenie wymagane do realizacji zamówienia według stosowanych procedur oraz wymieni sprzęt zużyty na własny koszt.
31. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń objętych umową oraz użycie odpowiedniego sprzętu. W przypadku nałożenia kar na Zamawiającego związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca zostanie obciążony tymi karami.
32. Wykonawca zapewni do wykonania umowy wykwalifikowany personel w odpowiedniej ilości ( w tym dietetyka).
33. Wykonawca wyznaczy koordynatora, który będzie odpowiedzialny za jakość wykonywanej usługi na terenie realizacji usługi.
34. Wykonawca wyposaży personel w zunifikowaną odzież ochronną z logo Wykonawcy oraz zapewni pranie odzieży ochronnej.
35. Wykonawca przejmie, od obecnego Wykonawcy usług, 2 pracowników na podstawie Art.23' kodeksu pracy.
36. Osoby uczestniczące w wykonaniu usługi zobowiązane będą do:
a) poszanowania godności pacjentów oraz przestrzegania praw pacjenta,
b) przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu,
c) stosowania środków ochrony indywidualnej- obuwie, fartuchy ochronne, czepki, rękawiczki, itp.
d) przestrzegania standardów i procedur obowiązujących w SPZZOZ w Wyszkowie,
e) noszenia identyfikatorów imiennych,
f) posiadania aktualnych badań lekarskich związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
37. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstępu do kuchni Wykonawcy i kontroli jakości posiłków, ich zgodności z jadłospisem i walorów smakowych przed ich wydaniem do oddziałów szpitalnych. Wyniki kontroli będą wpisywane do książki kontroli wewnętrznej.
38. Na każdym oddziale Wykonawca udostępni Książkę skarg i zażaleń do wpisów na życzenie pacjentów.
39. Wykonawca ma obowiązek co najmniej raz w kwartale i doraźnie w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wykonywać w Pracowni Bakteriologii Zamawiającego na własny koszt, według obowiązującego cennika, wymazy czystościowe, których wyniki przekaże Zamawiającemu.
40. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości: w wymazach lub przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych SPZZOZ w Wyszkowie.
41. Wykonawca będzie wdrażał bezzwłocznie wszystkie zalecenia uprawnionych przedstawicieli SPZZOZ w Wyszkowie, a w szczególności: Kierownika Działu Administracji i Zaopatrzenia, Pielęgniarek Oddziałowych, na których terenie będą realizowane usługi oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych SPZZOZ w Wyszkowie.
42. Wykonawca będzie używał środków myjąco– dezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych po uprzednim uzgodnieniu z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych SPZZOZ w Wyszkowie.
43. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, P- poż., zaleceń właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i innych organów, gwarantując ciągłą, nieprzerwaną pracę SPZZOZ w Wyszkowie.
44. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, w stosunku do SPZZOZ w Wyszkowie i innych osób fizycznych i prawnych za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia.
45. Wykonawca będzie ponosił pełne koszty związane z realizacją niniejszej umowy, zapewniając wszystkie środki i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
46. Wszystkie koszty realizacji zamówienia Wykonawca rozliczy w oferowanej cenie brutto za żywienie jednej osoby dziennie.
47. Po upływie okresu realizacji zamówienia uzupełniony przez Wykonawcę sprzęt przechodzi nieodpłatnie na własność Zamawiającego.
48. Wybrany Wykonawca przedstawi Plan Higieny Kuchni w zakresie świadczenia usług żywienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w przeciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o wyniku postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się