DOSTAWY SUKCESYWNE ODRDZEWIACZY REDUCE, ODTŁUSZCZACZY PRZEMYSŁOWYCH SDI NEW DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA ŁAGISZA, ŁAZISKA

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę nw. materiał:
1)733-335-209-0 ODRDZEWIACZ REDUCE 4 AEROZOL 800ml 48,00 szt.
2)733-335-219-0 ODRDZEWIACZ SMARUJĄCY DEGRILUB AEROZOL 650ml 24,00 szt.
3)756-053-103-0 ODTŁUSZCZACZ PRZEMYSŁOWY SDI NEW SPRAY 800ml 96,00 szt.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego wymagając jednak aby produkt równoważny był o parametrach i właściwościach nie gorszych niż oryginał, o tej samej pojemności przeznaczeniu do ciężkich warunków pracy oraz dopuszczone do zastosowania w strefie EX.
Adres dostawy dla poz. 1 i 3: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łaziska ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne.;
Adres dostawy dla poz. 2: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łagisza ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 31.12.2018r.
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta dotyczyć musi wszystkich pozycji wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
Oferty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucone.
2. Kryterium oceny ofert: WARTOŚĆ NETTO na wszystkie pozycje wyszczególnione w zapytaniu ofertowym oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:  cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta, warunki realizacji zamówienia .
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się