Dostosowanie wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach.
2. Prace będą polegać na wykonaniu przedsionka, podestu zewnętrznego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych ze spadkiem 8%.
3. Zakres rzeczowy i jakościowy przedmiotu zamówienia określa odpowiednio:
- SIWZ,
- Projekt budowlany,
- SST,
- Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik do SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w projekcie budowlanym.
5. W przypadku gdy w projekcie budowlanym zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
7. Formularz cenowy (pprzedmiar robót) dołączony do niniejszej SIWZ jest wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.
8. W związku z tym, że zamówienie będzie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca wykona i zamontuje w miejscu powszechnie dostępnym tablicę informacyjną. Wielkość tablicy powinna być nie mniejsza niż A3. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały. Treść informacji na tablicy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się