Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego, ręczników, worków na śmieci, odzieży ochronnej i obuwia, oraz filtrów wlotu powietrza, materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 8 części

» Opis zapytania

Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostarczanie przedmiotu zamówienia transportem na własny koszt do Magazynu Centralnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub
do wskazanych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Miejsce dostawy Zamawiajacy wskaże w pisemnym zamówieniu złożonym przez pracownika Działu Logistyki za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin dostawy, które będzie wykonywane przez Wykonawcę,
2/ wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym
za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę,
3/ niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1-8 do siwz w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych
w wykazie,
4/ przedmiot zamówienia opisany w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1-8 do siwz będzie fabrycznie nowy, zapakowany fabrycznie, bez oznak przepakowywania, nieregenerowany, bez uszkodzeń i wad,
5/ termin wykonania dostawy częściowej w części 4, 5: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę maksymalny termin dostawy wynosił 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego na dostawę częściową. Minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień,
6/ termin wykonania dostawy częściowej w części 1, 2, 6, 7, 8: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę maksymalny termin dostawy wynosił 10 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego na dostawę częściową. Minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień.
7/ Wymagany termin gwarancji jakości w części 1, 2, 3 nie może być krótszy niż 24 miesiące liczone od dnia dostawy i podpisania protokołu odbioru częściowego/ jednorazowego przedmiotu umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się