Ochrona parku zabytkowego przy Zespole Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie zabytkowego parku znajdującego się w obszarze zespołu pałacowo – parkowego przy ul. Legionów 35 Tarnowskich Górach, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/1481/92 z dnia 06.08.1992 r. (teren Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Usunięcie 35 sztuk drzew, 12 sztuk krzewów oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 87 sztukach drzew i wykonanie cięć pielęgnacyjno – sanitarnych i formujących 10 sztuk krzewów w tym:
a) usunięcie drzew suchych, zamierających i zagrażających bezpieczeństwu ludzi, zrębkowanie gałęzi oraz wywóz całości urobku, pocięcie usuniętych drzew na kawałki długości 1,5m i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
b) frezowanie pniaków po usuniętych drzewach,
c) usunięcie krzewów, których przypadkowy dobór gatunkowy niezgodny jest z historycznym założeniem parkowym, zrębkowanie gałęzi oraz wywóz całości urobku,
d) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie parkowym polegających na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjno - sanitarnych, technicznych, formujących, korekt koron z dopuszczeniem redukcji masy korony i montażu wiązań oraz wykonanie cięć pielęgnacyjno- sanitarnych i formujących krzewów,
e) uporządkowanie terenu po wykonanej usłudze.
2) Szczegółowy zakres usług zawiera:
a) załącznik nr 1 do treści istotnych postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ zawierający zestawienie drzew przeznaczonych do pielęgnacji wraz z szczegółowym zakresem usług, zestawienie krzewów przeznaczonych do pielęgnacji wraz z szczegółowym zakresem usług, zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z szczegółowym zakresem usług,
b) plan sytuacyjny z zaznaczonym wykazem drzew i krzewów określonych w lit. a) przedstawiony w postaci graficznej stanowiący załącznik nr 2 do treści istotnych postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
Obmiary drzew i krzewów ujęte w lit. a) należy przyjąć do 10% większe ze względu na fakt, iż inwentaryzacja drzewostanu wykonana została w 2016 roku (zaleca się dokonanie wizji w terenie).
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018., poz. 917) w zakresie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności polegające na:
1) usuwaniu drzew, zrębkowaniu gałęzi, pocięciu usuniętych drzew na kawałki długości 1,5m i składowaniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2) frezowaniu pniaków po usuniętych drzewach,
3) usunięciu krzewów, zrębkowaniu gałęzi,
4) wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie parkowym polegających na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjno - sanitarnych, technicznych, formujących, korekt koron z dopuszczeniem redukcji masy korony i montażu wiązań oraz wykonaniu cięć pielęgnacyjno- sanitarnych i formujących krzewów,
5) uporządkowaniu terenu po wykonanej usłudze.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 8 lat, na montaż wiązań wzmacniających osłabioną konstrukcję korony drzew, licząc od dnia podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę, kierownika prac i przedstawiciela Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wykonanych prac. W okresie obowiązywania gwarancji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do jej usunięcia na własny koszt.
5. Prace przy realizacji zamówienia będą prowadzone pod nadzorem kierownika prac Wykonawcy, który musi posiadać kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi, doświadczenie i być obecny na terenie parku przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się