Dostawa wody amoniakalnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

» Opis zapytania

Opis zamówienia: WODA AMONIAKALNA 24-25% D/INSTAL.SCR - 597,00 tona
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Dostawa wody amoniakalnej (skonsolidowane 2032) dla PGE GiEK S.A. Oddziały.:
Odstąpiono od zdefiniowania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym w oparciu o zapis pkt. 6.2.7.1 – PROC 10032/C - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Dostawa wody amoniakalnej (skonsolidowane 2032) dla PGE GiEK S.A. Oddziały. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa wody amoniakalnej (skonsolidowane 2032) dla PGE GiEK S.A. Oddziały.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz; ul. Energetyczna 1; 85-950 Bydgoszcz – Magazyn Główny
Termin wykonania zamówienia: zgodnie z harmonogramem w załączeniu
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Waldemar Januszkiewicz
Telefon kontaktowy: (52) 372-88-93

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się