Dzierżawa linii odwadniającej osad ściekowy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: ”Dzierżawa linii odwadniającej osad ściekowy” - oczyszczalnia ścieków, ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) oddanie do użytkowania kompletnej linii odwadniającej osad na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Dębe Wielkie przy ul. Zielonej 3 (działki o nr ewid. 193/9 i 193/12) składającej się z minimum następujących urządzeń:
a) nowego urządzenia odwadniającego;
b) nowej pompy nadawy;
c) nowej stacji polielektrolitu;
d) nowej pompy polielektrolitu;
e) przepływomierza osadu;
f) nowej szafy sterowniczej zasilającej i sterującej wszystkimi urządzeniami składowymi linii odwadniającej osad;
g) ew. innych wymaganych w procesie odwadniania urządzeń towarzyszących;
2) oferowana instalacja powinna się zmieścić w istniejącym budynku stacji odwadniania osadu – rzut budynku stanowi załącznik nr 6 do SWIZ;
3) szkolenie personelu obsługi oraz wykonanie rozruchu technologicznego (w tym wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji związanych z umożliwieniem oddania Zamawiającemu do użytkowania kompletnej linii odwadniającej osad).
3. Istnieje możliwość wykonania na własny koszt prób odwadniania osadów powstających na terenie oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim, których wyniki można załączyć
do oferty.
4. Charakterystyka osadu ściekowego do odwodnienia:
1) osad nadmierny zagęszczany jest grawitacyjnie i magazynowany w zagęszczaczu osadu nadmiernego (ZON) do momentu rozpoczęcia pracy urządzenia odwadniającego. ZON jest zbiornikiem żelbetowym o przekroju walca (h=4,50 m, ᴓ 4,50 m) i spodniej części w kształcie stożka. Objętość całkowita ZON wynosi 56 m3 przy poziomie max napełnienia 2,8 m;
2) ZON wyposażony w system napowietrzania drobnopęcherzykowego zasilany dmuchawą;
3) w trakcie przerw w napowietrzaniu ze zbiornika ściągana jest woda nadosadowa przy użyciu pompy;
4) zagęszczony osad kierowany jest na linię odwadniania osadu;
5) osad nadmierny w ZON przed odwodnieniem osiąga 1-3% s.m.
5. Wymagania dla linii odwadniającej osad:
1) wydajność masowa urządzenia odwadniającego M = 100 -120 kg s.m./h;
2) wydajność hydrauliczna urządzenia odwadniającego Qśr = 8-10 m3/h, Qmax=12 m3/h;
3) wymagany stopień odwodnienia minimum 20% s.m.;
4) jakość odcieku: poniżej 450 mg/l zawiesiny ogólnej;
5) urządzenie odwadniające powinno być w całości (w tym łożyska) w wykonaniu ze stali nierdzewnej co najmniej AISI304;
6) przed urządzeniem odwadniającym należy zainstalować oddzielny układ zagęszczania wstępnego, pozwalający na odwodnienie również osadów mocno uwodnionych;
7) urządzenie odwadniające nie będzie wymagało płukania w trakcie pracy (brak zużycia wody płuczącej dla urządzenia odwadniającego);
8) praca urządzenia nie będzie wymagała doprowadzenia sprężonego powietrza;
9) zużycie wody płuczącej dla oddzielnego układu zagęszczania wstępnego nie większe niż 100dm3/h;
10) w urządzeniu odwadniającym brak elementów wymiennych, szybko zużywających się;
11) regulacja wszystkich napędów urządzenia odwadniającego za pomocą falowników (napęd przekazywany za pomocą przekładni planetarnych typu R);
12) moc zainstalowanych urządzeń powinna być nie większa niż 10kW;
13) pompa nadawy z pełną regulacją wydajności w stosunku do urządzenia zagęszczającego z zabezpieczeniem przed suchobiegiem;
14) stacja polielektrolitu:
a) 1 komorowa z 1 mieszadłem wykonanym ze stali kwasoodpornej wyposażona w zawór spustowy;
b) objętość całkowita nie mniejsza niż 1 000 litrów;
c) wykonanie PP, PE lub stal nierdzewna;
15) pompa do roztworu polielektrolitu o wydajności nie mniejszej niż 1450 l/h z możliwością regulacji wydajności poprzez falownik oraz zabezpieczeniem przed suchobiegiem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się