Segregacja i przetworzenie węgla zanieczyszczonego.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Segregacja mechaniczna węgla zanieczyszczonego frakcjami stałymi nie nadającymi się do spalenia w ELO. Przetworzenie węgla zanieczyszczonego oraz wywóz odseparowanych odpadów.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Segregacja i przetworzenia węgla zanieczyszczonego - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Segregacja i przetworzenia węgla zanieczyszczonego :
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole w Opolu, ul.Elektrowniana 25
Termin wykonania zamówienia: 2018-08-20
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Beata Stuglik
Telefon kontaktowy: 774235284

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się