Zakup materiałów hutniczych dla Oddziałów PGE GiEK

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Część 1 - Elektrociepłownia Rzeszów:
1.1. RURA CZARNA B/S FI 76,1X2,9MM R35/P235T1 – 12 m
1.2. RURA B/S FI 32X2,9 GAT.R35/P235T1 CZARNA – 15 m
1.3. KĄTOWNIK 25X25X3 RST-37-2/S235JR – 46 kg
1.4. KĄTOWNIK 30X30X4 ST3S/S235JR – 36 kg
1.5. KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR – 30 kg

Część 2 - Zespół Elektrowni Dolna Odra (Nowe Czarnowo):
1.1. RURA B/S FI.16X2,6 GAT.R-35 - 100 m
1.2. RURA FI.21.3X2.9 - 100 m
1.3. RURA PRZEW.B/S FI.16X3,2 GAT.R-35 – 150 m

Część 3 – Elektrownia Pomorzany:
1.1. PRĘT FI20 ST.GAT.H13JS KL.8 AT. - 100 kg

Część 4 – Elektrownia Szczecin:
1.1. RURA 1/2"X3,6MM P235T1 OCYNK - 30 m
1.2. RURA 3/4"X3,6MM P235T1 OCYNK - 30 m
1.3. RURA 1"X3,6MM P235T1 OCYNK – 30 m
1.4. RURA 1/2"X3,6MM P235T1 CZARNA – 30 m
1.5. RURA 2"X3,6MM P235T1 CZARNA – 30 m
1.6. RURA 3/4"X3,6MM P235T1 CZARNA – 30 m
1.7. RURA 1"X3,6MM P235T1 CZARNA – 30 m
1.8. RURA 1 1/2"X3,6MM P235T1 CZARNA – 30 m
1.9. RURA 1 1/4"X3,6MM P235T1 CZARNA – 30 m
1.10. RURA 2"X3,6MM P235T1 OCYNK – 30 m
1.11. RURA 1 1/4"X3,6MM P235T1 OCYNK – 30 m
1.12. RURA 1 1/2"X3,6MM P235T1 OCYNK – 30 m

Część 5 – Elektrownia Opole:
1.1. PRĘT FI 30 GAT.40HM-T FI 30;GAT.40HM-T - 67 kg

Część 6 – Elektrownia Turów:
1.1. RURA B/S FI.57X2,9 GAT.K18 - 2 000 m

Część 7 – Elektrownia Bełchatów (1):
1.1. PRĘT OKR.FI 30 CU GAT.M1E - 19 kg
1.2. PRĘT FI30 GAT.PA6 AL. - 6 kg
1.3. BLACHA #30 GAT.MO59 - 255 kg

Część 8 – Elektrownia Bełchatów (2):
1.1. RURA OCYNK.FI 21,3X2,6 GAT.R35> 21,3X2,6 GAT.R35 - 50 m
1.2. RURA B/SZ FI.17,2X2,3 P235TR2/R35 – 36 m

Część 9 – Elektrownia Bełchatów (3):
1.1. PRĘT OKR.FI30 GAT.21HMF AT. - 22 kg
1.2. PRĘT OKR.FI50 GAT.21HMF AT. - 62 kg

Dopuszcza się tolerancję +/- 5% w zakresie ilości dostarczanego w ramach ww. Części asortymentu.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zakupowego oraz spełniają następujący warunek udziału:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat minimum 1 dostawę elementów zawierających podobne komponenty.

W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:

1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał
ją nienależycie,
3. Wykonawca znajduje się na liście Wykonawców niekwalifikowanych, zgodnie z PROG 00051/B Procedura Ogólna – System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE,
4. ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
5. złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału
w Postępowaniu zakupowym,
6. złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego,
7. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa,
8. Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym.
- urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi).
9. wobec Wykonawcy będącemu podmiotem zbiorowym, sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania zakupowego Wykonawca dostarczy:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym, złożone na formularzu załączonym do ogłoszenia.
2. Wykaz zrealizowanych dostaw o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ze wskazaniem przedmiotu dostawy, daty wykonania, adresu, numeru telefonu klienta Wykonawcy, z którym można się skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji. Wykaz zrealizowanych dostaw należy sporządzić na załączniku pn.: Oświadczenie wykonawcy.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Elektrociepłownia Rzeszów - brak [PLN]
- Zespół Elektrowni Dolna Odra_Nowe Czarnowo - brak [PLN]
- Elektrownia Pomorzany - brak [PLN]
- Elektrownia Szczecin - brak [PLN]
- Elektrownia Opole - brak [PLN]
- Elektrownia Turów - brak [PLN]
- Elektrownia Bełchatów cz.1 - brak [PLN]
- Elektrownia Bełchatów cz.2 - brak [PLN]
- Elektrownia Bełchatów cz. 3 - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Elektrociepłownia Rzeszów:
Cena - 100,00%
Zespół Elektrowni Dolna Odra_Nowe Czarnowo :
Cena - 100,00%
Elektrownia Pomorzany:
Cena - 100,00%
Elektrownia Szczecin:
Cena - 100,00%
Elektrownia Opole:
Cena - 100,00%
Elektrownia Turów:
Cena - 100,00%
Elektrownia Bełchatów cz.1:
Cena - 100,00%
Elektrownia Bełchatów cz.2:
Cena - 100,00%
Elektrownia Bełchatów cz. 3:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Część 1: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów; Część 2: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra – Elektrownia Dolna Odra, 74-105 Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina; Część 3: : PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra –Elektrownia Pomorzany, ul. Szczawiowa 25/26, 70-010 Szczecin; Część 4: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra –Elektrownia Szczecin, ul. Gdańska 34a, 70-661 Szczecin; Część 5: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole; Część 6: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia; Część 7-9: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Oddział Elektrownia Bełchatów, Rogowiec, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5.
Termin wykonania zamówienia: Oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od udzielenia zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Przemysław Bogdanowicz
Telefon kontaktowy: 75 773 4223

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.06.2018 | 18:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.