Zakup hełmów ochronnych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: HEŁM OCHR.Z/PASK.ZIELONY - 30,00 sztuka
HEŁM GÓRNICZY BEZ PASKA - 300,00 sztuka
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Niepodleganie wykluczeniu z postepowania.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 60,00%
estetyka i jakość wykonania - 40,00%
Część 2:
Cena - 60,00%
estetyka i jakość wykonania - 40,00%
Miejsce realizacji zamówienia: magazyn 005
Termin wykonania zamówienia: od dnia przesłania zamówienia do 31.12.2018 r. na podstawie zamówień cząstkowych. Termin realizacji zamówień cząstkowych 14 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Katarzyna Piotrowska
Telefon kontaktowy: 44/737 2543

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się