Dostawa sprzętu gastronomicznego dla AMW REWITA Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego wraz z osprzętem niezbędnym do wykonania zadania wraz z załadunkiem, rozładunkiem dla AMW REWITA Sp. z o.o.:
a) Rewita Zakopane, ul. St. Nędzy Kubińca 101 • 34-511 Kościelisko
b) Rewita Międzyzdroje, ul. Promenada Gwiazd 3 • 72-500 Międzyzdroje
c) Rewita Mielno, ul. Suriana 24 • 76-032 Mielno
d) Rewita Sopot, ul. Kilińskiego 12 • 81-772 Sopot
e) Rewita Rogowo, Rogowo 76 • 72-330 Mrzeżyno
f) Rewita Jurata, ul. Helska 2, 84-150 Hel
2. Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji możliwości i sposobu montażu oraz wymaganego osprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zapewni w okresie trwania gwarancji serwis dostarczonych urządzeń.
4. Wykonawca przeszkoli osobę wskazaną przez Zamawiającego w każdym z Oddziałów
z obsługi dostarczonego i zamontowanego sprzętu.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zapotrzebowaniem ilościowym stanowią Załączniki od nr 1 do nr 6 do SIWZ.

UWAGA:
Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych produktów równoważnych o nie gorszej jakości niż wskazane.
W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Sprzęt równoważny - musi posiadać nie gorsze cechy techniczne i funkcjonalne co przykładowy sprzęt wskazany przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca skorzysta z takiej możliwości i zaoferuje sprzęt równoważny, ma obowiązek dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 11: Karta towaru równoważnego
i wpisać w nim opis techniczny sprzętu wskazanego przez Zamawiającego oraz opis techniczny oferowanego sprzętu przez Wykonawcę.
Brak karty towaru równoważnego przy zaoferowaniu rozwiązań równoważnych bądź nie wpisanie opisu technicznego sprzętu wskazanego przez Zamawiającego i sprzętu oferowanego przez Wykonawcę będzie skutkował odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Załącznik ten należy wypełnić dla każdego towaru równoważnego oferowanego przez Wykonawcę.
Cechy towaru określonego przez Zamawiającego Wykonawca również zobowiązany jest wyszczególnić na karcie towaru równoważnego. Na podstawie niniejszego załącznika bądź załączników Zamawiający dokona weryfikacji, czy oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia warunek równoważności. Jeżeli Zamawiający na podstawie dostarczonych wraz
z ofertą załączników nr 4 stwierdzi, że choćby jeden z oferowanych przez Wykonawcę towarów nie będzie spełniał wymagania równoważności, oferta tegoż Wykonawcy zostanie przez Zamawiającego odrzucona z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się