Dostawa pomocy dydaktycznych/sprzętu do pracowni matematyczno - przyrodniczej dla Stowarzyszenia Inwestujemy w przyszłość przy Szkole podstawowej w Słupczy

» Opis zapytania

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych/sprzętu do pracowni matematyczno - przyrodniczej dla Stowarzyszenia Inwestujemy w przyszłość przy Szkole podstawowej w Słupczy, ujęta w 3 pakietach.
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej w szkole w Słupczy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 ,,Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
39300000-5 Różny sprzęt
38634000-8 Mikroskopy optyczne
38635000-5 Teleskopy
30195000-2 Tablice
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
5. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się