Wykonanie badań oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu 6kV i 15,75kV na blokach nr 5 i nr 6 oraz rozdzielni OBO w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Wykonanie badań oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu 6kV i 15,75kV na blokach nr 5 i nr 6 oraz rozdzielni OBO w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: od daty udzielenia Zamówienia do 21.12.2018r
2) Wymagany okres gwarancji jakości: Wykonawca gwarantuje wykonanie niniejszego zlecenia w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę oraz zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami.
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych
za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
b) wypełniony Formularz cenowy (Załącznik nr 3),
c) zaakceptowane Załączniki nr 4 i 5.
d) skany nw. dokumentów:
- zaświadczenia kwalifikacyjne osób przeznaczonych do realizacji zadania:
• typu E, Gr.1 pkt. 2,3,10. w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (2 osoby),
• typu D, Gr.1 pkt. 2,3,10. w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (1 osoba),
Uwaga! Uprawnienia mogą być łączone tzn. osoby wskazane przez Wykonawcę mogą posiadać łącznie uprawnienia wskazane powyżej.
6. Osoby do kontaktu:
Andrzej Skowroński tel. 32 715 3553
7. Termin ważności oferty: 30 dni.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
9. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

10. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy;
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy;
Załącznik nr 4 – Klauzula poufności;
Załącznik nr 5 – Klauzula Autorskich praw majątkowych;
Załącznik nr 6 - Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się