Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1291B w miejscowości Woronicze (gm. Supraśl).

» Opis zapytania

Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót:
Wymagania ogólne. Montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na czas rozbiórki i budowy przepustu.
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
- opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic pasa drogowego
- demontaż i ponowny montaż wodowskazu łatowego
Ścięcie drzew i karczowanie pni o średnicy 10-35 cm
Ścięcie drzew i karczowanie pni o średnicy 36-55 cm
Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. w-wy 15 cm
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. w-wy 30 cm
Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z załadunkiem i transportem
Rozebranie nawierzchni z brukowca z załadunkiem i transportem
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z załadunkiem i transportem
Rozebranie i ustawienie ogrodzeń
Rozebranie stalowych barier ochronnych - materiał Wykonawcy
Rozebranie barier ochronnych betonowych wraz z załadunkiem i transportem
Rozebranie przepustów z rur żelbetowych wraz z transportem gruzu
Rozbranie ścianek czołowych przepustów wraz z transportem gruzu
Rozebranie ław przepustów wraz z transportem gruzu
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku
Wykonanie wykopów ręcznie w gruncie kat. III z transportem urobku
- oczyszczanie dna cieku z namułu bez wyprofilowania skarp
Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
Ścianki szczelne tymczasowe wraz z rozporami i innymi elmentami zabezpieczenia wykopów - materiał własności Wykonawcy. Założono wbicie na gł. 6,0m, o łącznej dł. ok. 12m
Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowo-kołowym - B=2,2m H=1,71m
- ławy fudamentowe
- przepust tymczasowy - materiał własności Wykonawcy
- pompowanie wody
- ułożenie geotkaniny
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm
Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC11W50/70 warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm
Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC11S50/70 warstwa ścieralna, grubość w-wy 4 cm
Umocnienia skarp i dna cieku brukowcem
- humusowanie skarp przy grubości humusu 10cm
- wykonanie palisady z kołków śr. 10cm
Bariery ochronne betonowe pełne tymczasowe - materiał własności Wykonawcy
Ustawienie barier ochronnych stalowych
- przekładkowe docelowe
- bezprzekładkowe tymczasowe - materiał własności Wykonawcy
Ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm
Wykonanie i rozbiórka tymczasowych nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych - materiał Wykonawcy
Rekultywacja terenu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2018 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się