Dostawa zmywarki do naczyń z funkcja wyparzania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zmywarki do naczyń z funkcja wyparzania do potrzeb oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy i o parametrach technicznych w załączniku nr 9 „Zestawienie parametrów technicznych”.
Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie:
Zadanie nr 1 – dostawa zmywarki do naczyń z funkcja wyparzania CPV 39713900-4
Przedmiot zamówienia obejmuje
•dostawę i montaż towaru fabrycznie nowego,
•przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego,
•gwarancja na dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące,
•dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim oraz paszportów technicznych.
2.Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm) przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym musi:
•być oznakowany znakiem CE tzn. musi posiadać deklarację zgodności /dokument potwierdzający, że oferowany wyrób posiada dopuszczenie do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE- zgodnie z art.11 ustawy o wyrobach medycznych.
W przypadku , gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.
3.Termin zapłaty za dostarczony towar – 30 dni.
4.Towar będzie dostarczony transportem na koszt Wykonawcy i rozładowany w siedzibie Zamawiającego (oddział neurologii) Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 5
5.Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się