Budowa wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu oraz budowę tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu oraz budowa tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych”.
Kody CPV dla I części zamówienia.
Przedmiot główny CPV 45223810-7 – konstrukcje gotowe, przedmioty pomocnicze: CPV 45111291-9 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45223500-1 – konstrukcje z betonu zbrojonego.
Kody CPV dla II części zamówienia.
Przedmiot główny CPV 45223810-7 – konstrukcje gotowe, przedmioty pomocnicze: CPV 45111291-9 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45223500-1 – konstrukcje z betonu zbrojonego, CPV 45223210-1 – roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

3. Część I zamówienia - budowa wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu.
1/ Przedmiotem inwestycji jest budowa wieży widokowej na wzniesieniu zlokalizowanym na Długiej Polanie w Nowym Targu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
2/ Zakres robót obejmuje między innymi:
a) prace ziemne,
b) wykonanie głównej konstrukcji wieży - kotwienie elementów drewnianych do fundamentów,
c) wykonanie schodów, spoczników oraz platformy widokowej,
d) wykonanie zadaszenia wieży i jej pokrycie,
e) prace wykończeniowe - zabezpieczenie konstrukcji drewnianej odpowiednimi preparatami.
f) montaż kamery.

4. Część II zamówienia - budowa tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu.
1/ Przedmiotem inwestycji jest budowa tarasu widokowego zlokalizowanego na osiedlu Zadział.
2/ Zakres robót obejmuje między innymi:
a) prace ziemne;
b) wykonanie stalowej konstrukcji tarasu kotwionej do przyczółków i opartej na słupach stalowych,
c) wykonanie drewnianego podestu i montaż balustrad,
d) wykonanie nasypów pod projektowany układ ścieżek spacerowych,
e) wykonanie ścieżek z tłucznia,
f) wykonanie narzutu kamiennego w obrębie przyczółków,
g) montaż słupa stalowego z kamerą internetową i zasilaniem hybrydowym.

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez firmę: „FKprojekt” Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Łącko 870.

6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1/ rozliczenie robót ryczałtowe określone w ofercie na podstawie dokumentacji projektowej i warunków zawartych w SIWZ,
2/ oferta winna być przygotowana na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3/ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4/ załączone przedmiary robót są przykładowe, określające orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączony projekt i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy – (wynagrodzenie ryczałtowe) tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić koszty wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a które należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonego projektu.
5/ wszelkie niezbędne materiały zabezpiecza wykonawca (oznacza to również poniesienie przez niego kosztów z tym związanych),
6/ Gmina Miasto Nowy Targ podpisała porozumienie z właścicielami gruntów, którzy na okres budowy udostępnią przejazd przez swoje działki by umożliwić transport materiałów budowlanych na plac budowy,
7/ wykonawca poniesie wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotowych robót budowlanych, w tym również: koszty zaopatrzenia w konieczne media, transport materiałów na budowę i muszą one być uwzględnione w oferowanej przez wykonawcę cenie,
8/ wykonawca ponosi również koszty wywozu ziemi, gruzu, itd. łącznie z ich składowaniem, zagospodarowaniem czy też utylizacją,
9/ wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
b) zapewnienia bezpiecznych warunków na placu budowy i w jego otoczeniu,
c) zabezpieczenia placu budowy,
d) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, aż do uzyskania geodezyjnego operatu powykonawczego łącznie z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej wraz z założeniem reperów roboczych i wytyczeniem głównych osi. Operat geodezyjny należy dostarczyć również w wersji cyfrowej w plikach .dwg, pdf,
e) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – posiadających świadectwa i certyfikaty, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji projektu, należy się skontaktować z zamawiającym.
10/ zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów, albo też sporządzania ich w określonej formie w związku z warunkami umowy o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych i innymi potrzebami zamawiającego,
11/ wykonawca działając w imieniu zmawiającego złoży niezbędne dokumenty w organach nadzoru budowlanego i uzyska pozwolenie na użytkowanie dla wieży na Długiej Polanie oraz tarasu Widokowego na os. Zadział,
12/ wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy prac,
13/ wykonawca udzieli minimum 5 letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały,
14/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wskazane znaki towarowe, patenty, parametry techniczne lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”.
Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, parametry techniczne lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą  wcześniej być zaakceptowane przez zamawiającego w formie pisemnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się