„Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych”

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych.
3.1 Część A

Dostawa syntetycznego środka pianotwórczego do działań gaśniczych dla PSP w ilości 12 ton.
1) Wymagania: zalecane stężenie stosowania z wodą gaśniczą 3% obj. ,środek do zwalczania pożarów z grup A i B, temperatura stosowania minimum -10°C, skuteczność gaśnicza wg PN-EN 1568-1,PN-EN 1568-2. Dostawa do siedziby zamawiającego w opakowaniach bezzwrotnych pojemnikach IBC 1000. Minimalny okres użytkowania - trwałości środka z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB). Zamawiający wymaga aby Wykonawca na własny koszt dokonał badania skuteczności gaśniczej piany ciężkiej w małej skali wariant z wodą wodociągową - testy (gaszenie n-heptanu), parametry piany i ocena przydatności dostarczonego produktu. Procedura pobrania próbek do badania została opisania w załączniku nr 8 do SIWZ . Środek gaśniczy musi być wyprodukowany w 2018 roku.

3.2 Część B
Dostawa sorbentów i preparatu odtłuszczającego
1) Dostawa sorbentu sypkiego mineralnego, niepalnego i nietoksycznego w ilości 6000 kg w opakowaniach jednostkowych 20 kg do stosowania na powierzchnie suche, do usuwania substancji ropopochodnych, granulacja 0,2mm - 0,9mm. Chłonność min. 100% wagi użytego sorbentu. Bezpłatny odbiór zużytego sorbentu. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania - trwałości sorbentu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Sorbent musi być wyprodukowany w 2018 roku.
2) Dostawa sorbentu sypkiego do działań ekologicznych w ilości 3000 kg w opakowaniach jednostkowych 20 kg przeznaczony do usuwania substancji ropopochodnych, olejów oraz ciekłych tłuszczy do stosowania na powierzchnie stałe - mokre, nie może chłonąć wody podczas jego stosowania. Granulacja 0,1 mm do 5 mm. Chłonność min 60%wagi użytego sorbentu. Bezpłatny odbiór zużytego sorbentu. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania sorbentu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Sorbent musi być wyprodukowany w 2018 roku.
3) Dostawa preparatu odtłuszczającego płynnego - preparat do usuwania (zmywania) zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, penetrujący powierzchnie skażone w ilości 5000 litrów opakowania jednostkowe 30 l. Środek niepalny, nietoksyczny i nieżrący. PH środka od 6,8 do max 7,2. Preparat w formie produktu końcowego gotowy do użycia w stężeniu roboczym tzn. bez potrzeby rozcieńczania z wodą. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania - trwałości preparatu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Preparat musi być wyprodukowany w 2018 roku.
4) Wykonawca realizujący Część B zamówienia jest zobowiązany również do odbioru od zamawiającego zużytego sorbentu (wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i wskazanej lokalizacji).
5) Oferowane produkty muszą posiadać ważną kartę charakterystyki w języku polskim.

3.3. Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczone produkty zgodnie z okresem trwałości – przydatności do użycia – min. 60 miesięcy
3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania w CNBOP-PIB lub innej jednostce notyfikowanej losowo wybranej próbki wyrobu z dostawy, celem potwierdzenia parametrów technicznych i jakościowych zamawianego wyrobu, deklarowanych przez producenta. W przypadku niezgodności z wymaganiami Zamawiający może odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę kosztami badań.
3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu zamówienia w ramach zadań częściowych zostaną odrzucone.
3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3.11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy jest zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Informacja składana jest tylko w wypadku korzystania z podwykonawców. W przypadku braku tej informacji zamawiający uzna, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez korzystania z podwykonawców.
3.12. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech).
3.13. Wszelkie czynności reklamacyjne wynikające z okresu gwarancji Wykonawca
zobowiązany jest wykonać bezpłatnie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się