Dostawa studzienek przyłączeniowych kanalizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa studzienek przyłączeniowych kanalizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część) wraz z rozładunkiem w ilości 146 szt. z możliwością rozszerzenia zamówienia o 30 szt.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnych zestawów studzienek przyłączeniowych kanalizacyjnych, w których w skład jednego kompletu wchodzi:
• Kineta, podstawa studzienki niewłazowej 315 mm, przelotowa 160 mm. Kineta pozwala na połączenie w gruncie rur kanalizacji sanitarnej,
• Uszczelka pomiędzy kinetą i rurą trzonową studzienki,
• Rura trzonowa karbowana wykonana z polipropylenu (PP) o śr. 315/425- należy przyjąć długość rury średnio 1,5 m/ studzienkę (rura w odcinkach minimum 6 m, łączna długość rur 1,5x146=219 m),
• Rura teleskopowa o średnicy 315/425 mm z polipropylenu (PP), pozwalająca kompensację osiadania oraz pozwalająca na korektę wysokości studzienki, o długości minimum 400 mm,
• Uszczelka pomiędzy rurą teleskopową a pokrywą;
• Pokrywa żeliwna dn. 315 mm rury trzonowej zabezpieczona na śruby, klasy B 125 wg PN-EN 124,
• do studzienek należy załączyć instrukcję montażu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie normy/ aprobaty techniczne,
• podstawowe elementy wchodzące w skład studzienek należy dostarczyć od jednego producenta, aby zapewnić dopasowanie oraz szczelność.
Studzienka musi spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)” oraz być dopuszczona do stosowania w budownictwie -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych.

Organizacja i warunki dostawy:
1. Wykonawca wraz z dostawą przekaże dokument potwierdzający przekazywaną ilość, który musi zostać potwierdzony (podpisany) przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wykonawca określając cenę zamówienia uwzględnia wartość studzienek, załadunek, rozładunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Rozładunek studni jest po stronie Wykonawcy/dostawcy.
3. Prawo opcji. Zamawiający zakłada, że odbierze co najmniej 146 sztuk studzienek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zamówienia o 30 szt. (maksymalna łączna ilość to 176 szt.) przy zastosowaniu ceny jednostkowej określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za dostawy zrealizowane.
4. Dostarczone studzienki muszą posiadać aktualne dokumenty (atesty, certyfikaty) świadczące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, które zostaną przedstawione Zamawiającemu w dniu pierwszej dostawy, jako warunek konieczny do uznania przedmiotu umowy za zgodny z wymaganiami SIWZ i podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
5. Zamawiający wskaże miejsce dostawy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Armatura
  • Kable, przewody

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się