Dostawa znaków i wskaźników dla Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu - Zad.I Znaki,tarcze

» Opis zapytania

1.Dostawa znaków i wskaźników dla Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu
2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 1 do OPZ.
3.Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe dostawy, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „Prawo opcji”) na zasadach określonych w § 2 Umowy.
4.Prawo opcji może być wykonane przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust.1 Umowy.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 7 Regulaminu polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
6.Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia.
7.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.07.2019 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2 Umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej z zastrzeżeniem wielkości realizacji ,,Prawa Opcji”.
8.Postanowienia i zasady postępowania określa SIWZ.
9.Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym i informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy stanowi SIWZ.
10.Warunki realizacji Umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
11.Ceną oferty jest kwota całkowita za realizację zamówienia wymieniona w elektronicznym Formularzu oferty wyliczona na podstawie Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia ,,Formularz cenowy”, który Wykonawca załączy do oferty w formie skanu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się