Dostawa gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenu medycznego oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą butli dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do siwz.
2. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie realizacji określonego w załączniku nr 2 zakresu dostaw, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego.
4. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji, tj możliwość zwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy z uwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy.
5. Oznaczenie CPV: 241 115 00-0.
6. Oferowane wyroby będące produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity 2016r. poz. 2142 z późń. zm) muszą posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w rozumieniu Prawa farmaceutycznego. Wydane przed dniem 1 października 2002r. świadectwa rejestracji i świadectwa dopuszczenia do obrotu są pozwoleniami w rozumieniu Prawa farmaceutycznego i zachowują ważność w określonych dla nich terminach ważności.
7. Wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniać wymagania ustawy dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 r. poz. 211 z późń. zm) i jej przepisów wykonawczych (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów).
8. Każdorazowa dostawa gazów musi odpowiadać wszelkim wymogom dopuszczającym je do obrotu w lecznictwie i posiadać instrukcję zastosowania w formie ulotki w języku polskim.
9. Wymagania odnośnie realizacji dostawy:
- realizowana przez Wykonawcę bieżąca dostawa gazów musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem otrzymanym przez Zamawiającego;
- gazy dostarczane będą w butlach, będących własnością Wykonawcy;
- Zamawiający będzie najmował od Wykonawcy dostarczone butle;
- zwrot pustych butli będzie następował wraz z kolejną dostawą gazów;
- dostawa zamówionych gazów będzie realizowana przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego;
- do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość dostarczonego gazu;
- każdorazowy odbiór ilościowy dostarczonych gazów następuje u Zamawiającego, przy czym Zamawiającego i Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze upoważniony pracownik;
- w przypadku wadliwości dostawy, stwierdzonej przy odbiorze dostawy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany dostarczonego towaru;
- reklamacje ilościowe i jakościowe nie stwierdzone w trakcie dostawy Zamawiający niezwłocznie zgłasza Wykonawcy drogą telefoniczną i pisemną;
- Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 3 dni od daty jej otrzymania.
10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po podpisaniu umowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki do każdego z oferowanych gazów.
11. Termin płatności za wykonaną dostawę nie krótszy niż 60 dni licząc od daty prawidłowego wystawienia Zamawiającemu właściwej faktury VAT.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.06.2018 | 07:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się