Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówieniua jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno - kanalizacyjna - SPR.

Usługa związana z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami kontraktowymi dla urządzen oraz projektowaniaiI budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, czwarte wydanie angielsko - polskie 2008 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004 oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 t.j.) przy realizacji kontraktów:
1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik w tym:
1) sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym w czterech miejscowościach tj. Uszew, Zawada Uszewska, Gnojnik i Gosprzydowa o łącznej długości około 22,65 km (22,1 km - kwalifikowane, 0,55 - niekwalifikowane) wraz z ośmioma sieciowymi przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o łącznej długości około 7,8 km.
2) Alternatywnego źródła energii dla oczyszczalni ścieków w Gnojniku tj. instalacji fotowoltaicznej o mocy około 39 kW
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze Gminy Gnojnik w tym
1) Sieci wodociągowej w miejscowościach Uszew, Zawada Uszewska, Gnojnik i Gosprzydowa o łącznej długości około 32,75 km (31,798 km - kwalifikowane; 0,95 km - niekwalifikowane

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Inżynier i jego personel maja obowiązek znać wytyczne i regulaminy ww. Programu oraz na bieżąco śledzić ewentualne zmiany.

Inżynier będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla Zamawiającego.WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP.
1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.
2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie Kontraktu będącym załącznikiem do SIWZ.
4) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie Kontraktu będącym załącznikiem do SIWZ

Wartość poniżej 221 000 euro

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się