Przebudowa ul. Długiej w Zgierzu – etap I (część II), etap II (część I)

» Opis zapytania

A/ Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje przebudowę ulicy Długiej w Zgierzu, na odcinku od
ul. Mielczarskiego do ul. Cezaka, w zakresie:
1) przebudowy części drogi gminnej w zakresie różnych nawierzchni, oświetlenia ulicznego i elementów odwodnienia, elementów małej architektury oraz zieleni,
2) przebudowy części drogi krajowej w zakresie nawierzchni i odwodnienia,
3) przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych,
4) budowy kablowej sieci nN zasilającej oprawy oświetlenia ulicznego,
5) rozwiązania kolizji teletechnicznej
zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia oraz załączonymi dokumentacjami projektowymi (załącznik nr 3), specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót (załącznik nr 4), aktualnie obowiązującymi przepisami.
Przedmiary robót (załącznik nr 5), należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada zgłoszenie robót dla zakresu przedmiotu zamówienia oraz wszystkie niezbędne zezwolenia i opinie.
Roboty budowlane podzielono na etapy: etap I (część II) oraz etap II (część I), których zakres przedstawia załącznik nr 1 i 2 a,b.

Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:

CZĘŚĆ I (etap I - część II):

1. Wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni dodatkowymi warstwami mineralno – bitumicznymi.
Konstrukcja wzmocnienia jezdni:
- warstwa ścieralna min. - bit. gr. 6 cm,
- warstwa wyrównawcza min. – bit. gr. 0-3 cm.
Ułożenie powyższych warstw nawierzchni należy wykonać po wcześniejszym frezowaniu na głębokość ok. 6 cm, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni mineralno – bitumicznej.
Konstrukcja zostaje zmieniona względem założeń projektowych ze względu na istniejącą
konstrukcję jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+300.
Na odcinku od km 0+300 do km 0+364 ze względu na konieczność odtworzenia pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej konstrukcja pozostaje zgodnie z założeniami projektowymi tj.:
- warstwa ścieralna min. - bit. gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca min. – bit. gr. 6 cm.
Ułożenie powyższych warstw nawierzchni należy wykonać po wcześniejszym frezowaniu na głębokość ok. 10 cm, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni mineralno – bitumicznej.


2. Wykonanie nowej konstrukcji drogi dla poszerzeń jezdni i wykonanie zatoki przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego.
Konstrukcja nawierzchni asfaltowej – poszerzenie jezdni:
- warstwa ścieralna min. – bit., gr. 6 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej, gr. 7 cm,
- kruszywo łamane dolomitowe 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
- piasek żwirowy, gr. 15 cm,
- grunt G1.
Połączenie poszerzenia i istniejącej konstrukcji należy wzmocnić siatką o sztywnych węzłach (100kN/100kN) szerokości 1,0m – ułożenie pod warstwą ścieralną
Konstrukcja zostaje zmieniona względem założeń projektowych ze względu na istniejącą konstrukcję jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+300.

3. Ułożenie krawężników od południowej strony jezdni (ok. 320 m).
- krawężnik betonowy 15x30x100,
- stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2,5 MPa, gr. 5 cm,
- ława betonowa, gr. 15 cm.

4. Wykonanie zatoki na odcinku 47,5 m (ok. 135 m2).
Konstrukcja nawierzchni asfaltowej:
- warstwa ścieralna min. – bit., gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca min. – bit., gr. 6 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej, gr. 7 cm,
- kruszywo łamane dolomitowe 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
- piasek żwirowy, gr. 15 cm,
- grunt G1.
CZĘŚĆ II (etap II – część I):
1. Wykonanie zjazdów, chodnika, opaski.
Konstrukcja zjazdów (ok. 178 m2):
- warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa 4:1, gr. 4 cm,
- kruszywo łamane dolomitowe 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
- piasek żwirowy o grubości 15 cm,
- grunt G1.
Konstrukcja chodnika (ok. 1414 m2)
- warstwa ścieralna – płytka betonowa 30 x 30 cm (zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), kolor szary, gr. 6 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa 4:1, gr. 4 cm,
- kruszywo łamane dolomitowe 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
- piasek żwirowy, gr. 10 cm,
- grunt G1.
Konstrukcja opaski (ok. 119 m2):
- warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor czerwony gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa 4:1, gr. 4 cm,
- kruszywo łamane dolomitowe 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
- piasek żwirowy o grubości 15 cm,
- grunt G1.


Odwodnienie
- istniejące uliczne wpusty deszczowe,
- uliczne wpusty deszczowe zbudowane w zmienionej lokalizacji.
2. Elementy małej architektury.
Murki prefabrykowane – 11 szt.
Ławki uliczne – 13 szt.
Kosze na śmieci – 9 szt.
Gotowe stojaki rowerowe – 1 szt.
Gotowe donice do nasadzeń traw ozdobnych – 11 szt.
Kraty pod drzewami w nawierzchniach chodników – 5 szt.
3. Zieleń.
Usunięcie 11 drzew zgodnie z projektem i pozwoleniem na wycinkę
Wykonanie 9 sztuk nasadzeń zastępczych:
Głóg pospolity odmiany Paul’s Scarlet:
- obwód 14-16 cm,
- wysokość: 300-350 cm,
- Pa min 180-220 cm,
- średnica korony 80 cm,
- średnica bryły korzeniowej min. 50 cm,
- forma pienna, pień wysokości min. 1,8-2,2 m,
- 3 razy szkółkowane z bryłą korzeniową balotowaną.
Wykonanie nasadzeń traw ozdobnych
Trawa
4. Budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego, (obwód nr 1 i nr 2):
- budowa linii kablowej nN YAKXS 4x25mm2 + FeZn 25x4 mm,
- budowa linii kablowej nN YKY 3x2,5 mm2,
- wyprowadzenie zasilania do latarni oświetleniowych, stylowych (wys. 7,75m) - 6 szt. (6 opraw 68W, 6 opraw 38W) – bez montażu samych latarni,
- wyprowadzenie zasilania do latarni oświetleniowych, stylowych (wys. 5m) - 12 szt. (14 opraw 38W) – bez montażu samych latarni,
- montaż naświetlaczy gruntowych LED 6W – 44 szt.,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych SN i nN,
- przyłączenie nowych obwodów do wskazanej stacji transformatorowej,
Zakup i montaż latarni został wyłączony z przedmiotu zamówienia.
5. Rozwiązanie kolizji teletechnicznej:
- demontaż napowietrznych kabli światłowodowych podwieszonych na słupach energetycznych – ok. 240m,
- budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej – ok. 407m,
- budowa studni kablowych SK-1 – 18szt,
- zaciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji teletechnicznej – 470m,
- montaż złączy kabli światłowodowych.

B/ Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej/deszczowej, telekomunikacyjnych, gazowych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych, wymiany wpustów deszczowych.
2. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
4. Elementy betonowe z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć
na paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza. Koszty powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca.
5. Destrukt pozyskany z frezowania nawierzchni zostanie przetransportowany i rozłożony przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Miasto Zgierz.
W ramach powyższych czynności Wykonawca uwzględni koszty transportu, profilowania
i mechanicznego zagęszczenia destruktu.
6. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związany
z ograniczeniami w ruchu na czas robót wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych
z prowadzeniem robót w pasie drogowym drogi krajowej nr 71.
7. Wykonawca wykona oznakowanie stałej organizacji ruchu wraz z odtworzeniem pętli indukcyjnej w obrębie skrzyżowania z ul. Cezaka.
8. Roboty będą prowadzone zgodnie z posiadanymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami.
9. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.
10. O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.
11. Zamawiający wymaga odtworzenia zieleni i nawierzchni zniszczonych na skutek wykonywanych robót budowlanych, a nie są w zakresie wykonywanych prac.
12. Wykonawca zsynchronizuje wykonywanie robót z pracami wykonywanymi przez gestorów sieci na tym terenie, w tym PGE Dystrybucja S.A. w zakresie przebudowy napowietrznej
i kablowej linii energetycznej, GDDKiA w zakresie sygnalizacji świetlnej.
C/ Załączniki:
1. Zakres części I i II - etap I (część II) oraz etap II (część I), w branży drogowej.
2. Zakres części II:
a) II etap (część I) robót w branży elektrycznej,
b) II etap (część I) robót w branży teletechnicznej
3. Dokumentacje projektowe (branża drogowa, elektryczna, teletechniczna)
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża drogowa, elektryczna, teletechniczna)
5. Przedmiar robót dla branży drogowej, elektrycznej, teletechnicznej.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: roboty drogowe, roboty brukarskie, roboty z zakresu instalacji elektrycznych.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (osobno na I i II część).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2018 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się