Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenów dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki”.

» Opis zapytania

Wykonanie wariantowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Borki i Hubertusy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki”


I. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług w zakresie j.n.:


1) Opracowania wariantowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu w okolicy stawów Morawa, Borki i Hubertusy

a) Koncepcja dwu wariantowa oraz koncepcja ostateczna winna uwzględniać m. in:

- wyznaczenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli wraz z utworzeniem plaż;

- lokalizację zapleczy dla plaż;

- usytuowanie pomostów dla wędkarzy;

- promenadę wzdłuż wschodniego brzegu stawu Morawa (jeżeli badania podłoża gruntowego wykażą taką możliwość);

- połączenie wodne stawów (uzależnione od wyników inwentaryzacji przyrodniczej);

- ścieżki piesze i rowerowe;

- miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży;

- modernizację schodów terenowych w południowo-zachodniej części stawu Morawa;

- wskazanie tras edukacyjnych wraz z miejscami do przeprowadzenia lekcji w terenie;

- lokalizację tablic informacyjnych;

- miejsca do odpoczynku;

- wyznaczenie miejsca pod ewentualne pole biwakowe;

- miejsca postojowe wraz z zapewnieniem niezbędnej obsługi komunikacyjnej;

- oświetlenie;

- monitoring wizyjny;

- sieci, przyłącza i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do funkcjonowania planowanych obiektów;

- niezbędne przekładki sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

- niezbędną wycinkę drzew oraz wskazania dla pielęgnacji istniejącej roślinności i nowych nasadzeń;

- towarzyszące formy małej architektury.


b). Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien:

- opracować dokumentację na podstawie aktualnych przepisów prawa,

- uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje,

- przekazać całość opracowań w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie dwg, ath, xls, pdf).


2) Wykonania oceny możliwości zagospodarowania terenu wschodniego brzegu stawu Morawa pod budowę promenady (w oparciu o opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, analizę stateczności skarpy);

3) Wykonania dwóch wariantów koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenów wraz z zestawieniem kosztów szacunkowych i załatwieniem spraw terenowo-prawnych

4) Czynny udział w konsultacjach społecznych oraz zebraniu Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów (m.in.: prezentacji w programie PowerPoint) na etapie konsultowania wariantowej koncepcji

5) Wykonania ostatecznej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenów wraz z zestawieniem kosztów szacunkowych i załatwieniem spraw terenowo-prawnych


II. Szczegółowy zakres prac określa:

a. Wzór umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ)

b. Formularz cenowy ( załącznik nr 1A do SIWZ)

c. Specyfikacja techniczna ( załącznik nr 5 do SIWZ )


III. Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3A - Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy

IV. Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej .


Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się