Aktualizacja „Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej Elektrowni Łagisza” w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza w elektronicznym zapytaniu ofertowym do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.:
Aktualizacja „Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej Elektrowni Łagisza” w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

W zakresie technicznym przedmiotowego zadania i udostępnienia niniejszego regulaminu osobami do kontaktów są: Michał Kidawa, tel. 32 2671513 lub Wojciech Kamecki, tel. 32 267 1570.

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ, ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:

1.Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2)termin realizacji usługi: do dnia 30.06.2018r. od udzielenia podpisanego zamówienia.
3)miejsce realizacji: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie,
4)zapłata za wykonane i odebrane prace zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po zakończeniu usługi. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zleconej usługi będzie protokół odbioru prac, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, który równocześnie stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury,
5) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu zamówienia wg. najnowszej wiedzy technicznej.
7 Wykonawca oświadczy, że zapoznał się z Klauzulami: Klauzulą Poufności oraz Klauzulą Przeniesienia praw autorskich załączonymi do niniejszego zapytania, które stanowić będą integralną część przyszłego zamówienia .
7) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy / oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 1).
2. Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych za cały zakres prac postępując zgodnie z Podręcznikiem oferenta (załącznik nr 2 ). Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia .
3. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
4. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: swoz@tauron.pl
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (cz. A) / Oświadczenie wykonawcy (cz. B)
Załącznik nr 2 - Podręcznik Oferenta .
Załącznik nr 3 – Klauzula Poufności
Załącznik nr 4 – Klauzula przeniesienia praw autorskich.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.