Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzewostan pomnika przyrody – Alei Lipowej przy drodze powiatowej 1523E na odcinku Piotrków Trybunalski – Uszczyn w Poniatowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzewostan pomnika przyrody – Alei Lipowej przy drodze powiatowej 1523 E na odcinku Piotrków Trybunalski – Uszczyn w Poniatowie”.
3.2 Zakres robót obejmuje: pielęgnację drzew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do SIWZ.
3.3 Dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl i stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
3.5 Na potrzeby realizacji zamówienia przyjmuje się, iż pod pojęciem - sztuka ogrodowa tj. całokształt prac obejmujących prawidłowe zabiegi dostosowane do gatunku drzew uwzględniające pory wykonywania prac, rodzaj cięć, technikę cięć, rozmiar cięć;
a) cięcie koron drzew musi uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin tj. rodzaj wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony drzewa, pory cięcia. Należy również brać pod uwagę i uwzględnić aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju typowego dla danego gatunku bądź istniejącej formy i kształtu, lub uzgodnionej z zamawiającym pożądanej formy i kształtu,
b) wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,
c) wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ze sztuką ogrodową, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP,
d) wszystkie prace opisane w przedmiocie zamówienia należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze. zm.), zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniając uzyskanie należytego efektu estetycznego,
e) przy pracach związanych z pielęgnacją drzew wymagany jest stały nadzór osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ.
3.6 Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Oferenci dokonali wizji lokalnej umożliwiającej złożenie kompleksowej oferty.
3.7 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania zobowiązany jest zapewnić Kierownika prac pełniącego nadzór i kierującego wykonywanymi pracami posiadającego, zgodnie z wymogami art. 37b ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (nr 162 poz. 1568 ze zm.), tj. z dnia 10 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, zieleni pomnikowej albo uczestniczącego w co najmniej 9-miesięcznych tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub zatrudnionego przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
3.8 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac zapewnić najmniej 3 osoby zatrudnione na etat, tj. pracownicy, pomocnicy, posiadający przynajmniej 9 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności przy wykonywaniu usług w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew.
3.9 Przed przystąpieniem do robót na terenie inwestycji w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną.
3.10 Prace wykonywane przy Alei Lipowej należy tak prowadzić i odpowiednio je zabezpieczyć, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie dla użytkowników ruchu drogowego. Wykonawca na czas prowadzonych robót zobowiązany jest do uzyskania wszelkich decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót drogowych, w tym uwzględnienie kosztów wynikających z decyzji.
3.11 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego oraz Zarząd Dróg Powiatowych o harmonogramie wykonywanych prac i mogących z tego tytułu powstać utrudnieniach.
3.12 Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac towarzyszących, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, a które wynikają z przepisów. Przedmiary robót załączone są pomocniczo, stanowić mogą jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej, przy czym wynagrodzenie jest ryczałtowe. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyceny na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji (Inwentaryzacja i ocena dendrologiczna drzew), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, uchwały w sprawie prowadzenia zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych, decyzji pozwolenia na usunięcie drzew, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotowej inwestycji.
3.13 Wykonawca zobowiązany jest do skontrolowania (poprawa wiązania) i ewentualnej wymiany wiązań elastycznych w koronach drzew. Wiązanie winno być założone przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i przeszkolenie w zakresie zakładania wiązań na drzewach które należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem.
3.14 W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne czynności pomocnicze, w tym np.: uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, dokumentów itp., których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa m.in. ustawy o drogach publicznych (Dz. U.2017.2222 t.j. dot. zajęcia pasa drogowego) oraz które są niezbędne do realizacji zamówienia, tj. nadzór ornitologa przy pracach związanych z pielęgnacją lub usuwaniem drzew – ustalenie czy w koronie drzewa znajduje się siedlisko chronionych gatunków ptaków, opracowanie dokumentacji z kontroli (protokół, dokumentacja fotograficzna), przedłożenie końcowego sprawozdania. Osoba pełniąca nadzór ma się wykazać wykształceniem wyższym kierunkowym przyrodniczym oraz 3 letnim doświadczeniem zawodowym w tym zakresie.
3.15 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał zrąbkowania cienkich gałęzi o orientacyjnej średnicy poniżej 10 cm pochodzących z wycinanych drzew. Zrąbkowany odpad drzewny zostanie wykorzystany przez Wykonawcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
3.16 Oferent w cenie wycinki uwzględni wartość pozyskanego drewna. Pozyskane z wycinki drzewo staje się jego własnością.
3.17 Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o utrudnieniach i problemach związanych z prawidłową realizacją robót. Wspólnie będą podejmowane decyzje mające zoptymalizować sposób prowadzenia wycinki.
3.18 Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące utrzymanie czystości i porządku w obszarze prowadzonych robót.
3.19 Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie prowadzonej wycinki, wszelkie szkody wynikłe w trakcie prowadzonej wycinki z winy Wykonawcy obciążą Wykonawcę.
3.20 Na 7 dni przed zakończeniem budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.
3.21 Oferent zobowiązany jest poza gwarancją wynikającą z umowy w ciągu 2 lat od otrzymania ostatecznego protokołu wykonania robót do bieżącej pielęgnacji zieleni, m.in. (profilowanie korony nowoposadzonego drzewostanu wraz z podlewaniem drzew).
3.22 Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy a jego zakres obejmuje również elementy nieujęte w niniejszej SIWZ z załącznikami, ale konieczne do prawidłowego wykonania prac na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej i specyfikacji wykonania i odbioru robót w cenie umownej. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Oferent zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.
UWAGA
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wyceny i podpisania dwóch umów tj.:
a) na prace dotyczące wycinki drzew,
b) na prace związane z zabiegami leczniczo – pielęgnacyjnymi,
zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym oraz projektami umów załączonymi od SIWZ.
3.23 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia stosownie do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych
3.23.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności będące przedmiotem umowy tj. prace pielęgnacyjne zabezpieczające drzewostan pomnika przyrody – Alei Lipowej (czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).
3.23.2 Przed podpisaniem umowy wykonawca poda wartość lub procentową część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy.
3.23.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.23.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.9.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.23.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy czynnościach będących przedmiotem umowy a wskazanych w punkcie 3.23.1 zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 zł brutto. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
3.23.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się