USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU KONSERWACJI, UTRZYMANIU W CIĄGŁYM RUCHU, USUWANIU AWARII I DOKONYWANIU NAPRAWURZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu konserwacji, utrzymaniu w ciągłym ruchu, usuwaniu awarii i dokonywaniu napraw urządzeń dźwigowych w kompleksach wojskowych administrowanych przez przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
2. Prace konserwacyjne obejmują m.in.: sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu, wykonanie jazdy próbnej, sprawdzenie działania kontaktu ogranicznika prędkości, pomiar napięcia obwodów, dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i aparatach, sprawdzenie luzu poosiowego wirnika i reduktora wraz z regulacją, sprawdzenie poziomu oleju w przekładni i w łożyskach silnika, sprawdzenie prowadników ślizgowych, kabinowych i przeciwwagi, sprawdzenie stanu styczników i przekaźników wraz z czyszczeniem, sprawdzenie układu hamulcowego wraz z regulacją, sprawdzenie stanu kół linowych, lin nośnych i linki ogranicznika prędkości, sprawdzenie i regulacja zatrzymania się kabiny na przystankach, sprawdzenie działania rygli i ich kontaktów wraz z regulacją, sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji wezwań, elementów wyświetlacza i sygnalizacji, sprawdzenie zamocowania kabla zwisowego, pudła kabiny w ramie, kotew i prowadnic, sprawdzenie okresowe, zgodnie z instrukcją producenta oraz przeprowadzenie testów hydraulicznej instalacji dźwigu zgodnie z załącznikiem nr 1 do UMOWY - Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. W/w zakres czynności należy wykonywać zgodnie z częstotliwością określoną
w załączniku nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ – Formularz cenowy.
4. Prace konserwacyjne należy wykonywać w czasie normalnych dni roboczych poniedziałek – czwartek w godz. 7:00 – 15:00, w piątek 7:00 – 13:00, lub w razie awarii na wezwanie Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w podziale na 3 części.
- Część 1 (JAWNE).
- Część 2 (ZASTRZEŻONE).
- Część 3 (POUFNE).
7. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym tylko jedną ofertę w danej części.
8. Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia zostaną odrzucone.
9. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1, 2, 3 ZAMÓWIENIA:

10. Wykonawca wykazać, że dysponuje następującym potencjałem:

• co najmniej dwie osoby, posiadające ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) dla gr. 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie :
 pkt. 2 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 pkt. 10 - aparatury kontrolno – pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych pkt 1-9 - zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz. 828)
• co najmniej jedną osobę, posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) dla gr. 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie :
 pkt. 2 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 pkt. 10 - aparatury kontrolno – pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych pkt 1-9 - zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz. 828).
• co najmniej jedną osobę, posiadającą aktualne uprawnienia do konserwacji urządzeń technicznych (w tym dźwigów osobowych) nadane przez organ dozoru technicznego, wymagane rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)
Ponadto:
Dla Części II:
Upoważnienie przez kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli minimum „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dla Części III:
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli minimum „Poufne”. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lider konsorcjum musi posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego jak i Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego muszą być ważne przez cały okres trwania umowy.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych (art. 29 ust.3 ustawy Pzp)
12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, polegającym na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 30 % zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na przedmiot umowy wynikający z przekazania Zamawiającemu w administrowanie nowych nieruchomości wraz z dodatkowymi urządzeniami do eksploatacji. Udzielenie zamówienia wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się