Dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny, butli na gazy medyczne i techniczne dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny, butli na gazy medyczne i techniczne dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
Szczegółowe ilości oraz asortyment przedmiotu zamówienia został określony w - Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) sprzedaż i dostawę gazów medycznych i technicznych,
b) wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu zbiornika na tlen ciekły o pojemności min. 10 000 kg (wraz z dostawą, montażem, napełnieniem i uruchomieniem zbiornika z kompletnym osprzętem) oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na użytkowanie,
c) wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu butli, wg ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1a do SIWZ,
d) transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli do samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ADR u Zamawiającego (nie dotyczy czynności wewnątrz magazynu Zamawiającego oraz transportu na terenie Zamawiającego).
Szczegółowe warunki dotyczące dzierżawionych pojemników na gazy:
a) butle na gazy powinny być dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego,
b) butle muszą być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) butle na gazy muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela,
d) butle napełnione gazem powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający,
e) butle muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1089-3 "Butle do gazów. Znakowanie butli. Kod barwny"
Szczegółowe warunki dotyczące dzierżawionego zbiornika na tlen medyczny:
a) zbiornik na tlen medyczny powinien być dopuszczony do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego,
b) zbiornik na tlen medyczny powinien być oznakowany czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dostawy gazów medycznych i technicznych odbywać się będą sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Wielkość oraz asortyment dostaw będzie określony każdorazowo przy składaniu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem w dni robocze w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w godzinach od 7:30 do 15:00.
W trakcie odbioru przedmiotu umowy upoważniony pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia czy dostawa zgadza się ze złożonym zamówieniem.
Strony uznają faks za obowiązujący dokument zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony przedmiot umowy w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.
Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (w ramach poszczególnych asortymentów), uzależnionej od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy.
Okres ważności produktów leczniczych - min. 12 miesięcy od daty dostawy.
Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca musi zaoferować gazy medyczne i techniczne spełniające warunki dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) czystość oferowanego tlenu medycznego nie może być mniejsza niż 99,5% zgodnie z aktualnie obowiązującą Farmakopeą Polską VIII
c) oferowany dwutlenek węgla musi być wyrobem medycznym,
d) gazy techniczne muszą odpowiadać wymaganym normom lub specyfikacjom technicznym,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się