Projekt: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I Zadanie 1B: Przygotowanie i realizacja cyklu obejmującego 15 mikrowydarzeń, aktywizujących lokalne społeczności wokół działań wynikających z potrzeb mieszkańców, w obszarach rewitalizacji objętych projektem „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I”, tj. w osiedlach: Łączna, Mickiewicza/Norwida oraz w dzielnicy Ząbkowice.

» Opis zapytania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR.


I. 1. Informacja o projekcie:
Projekt: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I, realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.09.01.01-24-0325/17-00 przez Gminę Dąbrowa Górnicza (Lider Projektu – Partner Wiodący) w partnerstwie z Fundacja Imago z siedzibą we Wrocławiu (Partner 1) oraz Stowarzyszeniem „Razem w przyszłość” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Partner 2). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.


2. Opis przedmiotu zamówienia :
2.1. Zamówienie obejmuje przygotowanie i realizację cyklu 15 mikrowydarzeń, aktywizujących lokalne społeczności wokół działań wynikających z potrzeb mieszkańców, w obszarach rewitalizacji objętych projektem „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I”, tj. w osiedlach: Łączna, Mickiewicza/Norwida oraz w dzielnicy Ząbkowice (Zasięg obszarów rewitalizacji opisany w Programie Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja - 2016 r.), link: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5918&ident=97265).

2.2. Celem usługi jest aktywizacja i integracja mieszkańców obszarów rewitalizowanych, tj. pobudzenie aktywności osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, bezrobocia lub wieku, w tym niepełnosprawności, zainteresowanie współdziałaniem z innymi mieszkańcami na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, wzmocnienie troski o najbliższe otoczenie.

2.3. Uczestnikami mikrowydarzeń będą mieszkańcy obszarów rewitalizacji – osoby objęte wsparciem
w ramach projektu oraz osoby z ich otoczenia, tj. osoby w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności (min. 15 uczestników dla każdego wydarzenia).

2.4. Liczba mikrowydarzeń organizowanych w poszczególnych obszarach rewitalizacji objętych Projektem wynosi:
- Priorytetowy Obszar Rewitalizacji Osiedle Łączna: 5,
- Priorytetowy Obszar Rewitalizacji Osiedle Mickiewicza/Norwida: 5,
- Priorytetowy Obszar Rewitalizacji Ząbkowice: 5.

2.5. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaprojektowania i zrealizowania działań aktywizacyjnych prowadzonych w terenie, spełniających jednocześnie wszystkie poniższe warunki:
- mikrowydarzenia powinny być nastawione na umotywowanie mieszkańców do czynnego udziału w procesie rewitalizacji, w tym powinny umożliwić mieszkańcom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych mieszkańców i lokalnej wspólnoty oraz przestrzeni w obszarze rewitalizacji, który zamieszkują;
- mikrowydarzenia winny odbywać się w plenerze na obszarach rewitalizacji objętych projektem w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc zamieszkania uczestników, przede wszystkim w podwórkach i innych miejscach sprzyjających osobistemu, kameralnemu kontaktowi z mieszkańcami;
- podstawową i wymaganą formą organizacyjną działań będą mobilne punkty (namiot) umożliwiające organizowanie kilkugodzinnych kameralnych spotkań z mieszkańcami, zapewniających wystarczającą niezależność od warunków atmosferycznych;
- działania muszą być dostępne dla różnych grup mieszkańców i właściwie dostosowane do ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem, takich jak np. dzieci i młodzież, osoby bezrobotne, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami.

2.6. Mikrowydarzenia inicjować mają współpracę mieszkańców, zachęcać do eksperymentowania w przestrzeni osiedlowej na rzecz rozwiązywania problemów, które dostrzegają wokół siebie, podejmować próbę kreowania liderów, którzy wykorzystując pomysły samych mieszkańców aktywizować ich będą do sąsiedzkiej pomocy i współdziałania, a także budowania poczucia wspólnoty.


2.7. Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:
a) sporządzenie harmonogramu terminów planowanych mikrowydarzeń i przekazanie go Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
b) opracowanie szczegółowego scenariusza realizacji odrębnie dla każdego mikrowydarzenia zgodnie z założeniami określonymi w pkt. 3.3.2. SIWZ:
- wykonawca przekazuje Zamawiającemu projekt szczegółowego scenariusza planowanego mikrowydarzenia na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed dniem jego organizacji,
- Zamawiający akceptuje scenariusz bez uwag lub w ciągu 2 dni roboczych przekazuje Wykonawcy uwagi do projektu scenariusza,
- wykonawca w ciągu kolejnych 2 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu zmodyfikowany projekt scenariusza,
- w przypadku dwukrotnego braku akceptacji projektu scenariusza bądź opóźnienia w przekazaniu poprawionego projektu scenariusza, Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kar umownych,
c) przeprowadzenie mikrowydarzeń zgodnie z przyjętym scenariuszem,
d) informowanie uczestników mikrowydarzeń o możliwości udziału w innych zadaniach realizowanych
w ramach projektu poprzez dystrybucję ulotek,
e) wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu każdego zorganizowanego wydarzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od uczestników mikrowydarzenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii.
f) zapewnienie poczęstunku dla 15 uczestników mikrowydarzenia obejmującego: przerwę kawową i lunch tj. m.in. napoje zimne np. woda mineralna, soki i ciepłe np. herbata oraz kanapki, ciasto/drobne ciasteczka, ciepły posiłek. Całkowity koszt poczęstunku dla wszystkich uczestników 1 mikrowydarzenia – jaki powinien założyć w kalkulacji Wykonawca - wynosi 600,00 zł. Szczegółowy kosztorys wyżywienia zostanie przedstawiony wraz ze scenariuszem,
g) opracowanie raportu z każdego przeprowadzonego mikrowydarzenia wraz z dokumentacją fotograficzną z przebiegu zorganizowanego wydarzenia i przekazanie Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od daty organizacji danego mikrowydarzenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport w formie elektronicznej na nośniku CD oraz 1 egz. w wersji drukowanej, a dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej na nośniku CD. Zaakceptowany przez Zamawiającego raport stanowić będzie podstawę do wystawienia rachunku przez Wykonawcę,
h) organizacja mikrowydarzeń w sposób zapewniający ich powszechną dostępność, w tym możliwość udziału w wydarzeniach osób niepełnosprawnych,
i) zapewnienie nadzoru nad prawidłowym przeprowadzeniem mikrowydarzenia w osobie Koordynatora wydarzenia, który posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze marginalizowaną społecznością lokalną,
j) zapewnienie udziału dwóch osób posiadających doświadczenie w pracy ze zmarginalizowaną społecznością lokalną,
k) zebranie informacji o uczestnikach mikrowydarzenia z wykorzystaniem przekazanych przez Zamawiającego formularzy (Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020) w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
l) organizacja mikrowydarzenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestnikom, z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,
m) uporządkowanie terenu po zakończeniu mikrowydarzenia,
n) udzielanie odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące przygotowania i realizacji zadania, w tym postaw, diagnozy zachowań, trafności udzielonego wsparcia i oczekiwań uczestników przeprowadzonych wydarzeń, w terminach określonych przez Zamawiającego,
o) współudział w opracowywaniu dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych niezbędnych do realizacji i rozliczenia Projektu, poprzez opracowanie informacji niezbędnych do właściwego przygotowania dokumentów sprawozdawczych,
p) w związku z finansowaniem ze środków unijnych, Zamawiający zastrzega sobie oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych,
q) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznaczenia (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl) wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych wychodzących od Wykonawcy poprzez zamieszczanie odpowiednich logotypów oraz informacji o współfinansowaniu,
r) . Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.).


Uwaga:
W zakresie czynności określonych w pkt. 3.3.2.7. SIWZ komunikowanie się z Zamawiającym odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail.

2.8. Zamawiający zastrzega :
- prawo kontroli sposobu realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z SIWZ oraz umowy,
- prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) .

2.9. Okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r.
Liczba mikrowydarzeń: 15
Minimalny czas trwania 1 mikrowydarzenia: 6 godz.
Minimalna oczekiwana liczba uczestników dla 1 mikrowydarzenia: 15 osób.
Realizacja usługi: w dniach od poniedziałku do soboty, w godzinach 10.00-18.00
Koszt jednego mikrowydarzenia nie może przekroczyć 8.000,00 zł brutto.

2.10. Materiały informacyjno-promocyjne niezbędne do realizacji usługi, wykonuje Zamawiający, po ustaleniu z Wykonawcą ich treści. Za dystrybucję ulotek i plakatów na terenach objętych mikrowydarzeniami odpowiedzialny będzie Wykonawca.

II. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający nie wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn.zm.).
III. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych,
W związku z charakterem przedmiotu usługi Zamawiający wprowadza regulacje w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie powszechnej dostępności, w tym możliwości czynnego udziału w organizowanych wydarzeniach przez osoby niepełnosprawne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się