Częściowe doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Tuchomie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest częściowe doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie działki nr 8/16 w miejscowości Tuchomie, gmina Tuchomie, które obejmuje zakup i montaż (dostawę):
• Zadanie nr 1: Prasy kontenerowej do odpadów gabarytowych oraz do puszek aluminiowych, butelek PET i makulatury, kontener o poj. np. 18 m3
- Stacjonarna prasa kontenerowa odpadów oraz specjalistyczny kontener dostosowany do podłączenia do prasy (zestaw służący do zmniejszania objętości odpadów) – urządzenie zgniatające i pakujące odpady bezpośrednio w kontenerze. Prasa oraz kontener mają być szczelne z uwagi na ewentualne odcieki. Kontener ma być wyposażony w podwójne dno z sitem oraz zaworem spustowym, umożliwiającym selektywne gromadzenie i odprowadzanie ewentualnych odcieków. Kontener ma być przeznaczony na prasowane odpady i podłączany będzie bezpośrednio do prasy kontenerowej. Podłączenie prasy do kontenera pozwoli zapełnić kontener bez konieczności rozładowywania prasy, dzięki czemu uniknie się rozsypywania odpadów. Do prasy będą trafiały odpady selektywnie zebrane po ich uprzednim dokładnym podzieleniu i usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń.
• Zadanie nr 2: Rozdrabniacza gruzu
- urządzenie o mocy silnika do 7,5 KW oraz możliwości przerobu w ilości 5 Mg/h. Rozdrobnione czyste odpady gruzu i betonu pochodzące z budów i remontów trafiały będą bezpośrednio do szczelnego pojemnika na kruszywo. Zaleca się, aby urządzenie wyposażyć w pochłaniacz pyłu budowlanego. Rozdrabniacz czystego gruzu ma być przeznaczony do rozdrabniania gruzu, który następnie wykorzystywany byłby jako kruszywo do remontów dróg. Rozdrabniacz wyposażony ma być w lej zasypowy, umożliwiający załadunek ładowarką kołową.

• Zadanie nr 3: Rozdrabniacza styropianu
- urządzenie przeznaczone do granulowania odpadów styropianu. Z urządzenia granulat będzie bezpośrednio trafiał do szczelnego worka. Po zebraniu ilości transportowych granulat przekazywany będzie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
• Zadanie nr 4: Rozdrabniacza do drewna
- przeznaczony do produkcji zrębków z czystego nielakierowanego drewna, gałęzi. Zrębki czystego drewna wykorzystywane będą w celach opałowych. Ma to być urządzenie stacjonarne potrafiące rozdrabniać grube odpady drewniane, np. ramy okienne, belki.
• Zadanie nr 5: Wagi najazdowej
- waga samochodowa najazdowa – waga o długości 6 m i nośności 10 t, służąca do ważenia dużych ilości odpadów dostarczanych do PSZOK.
• Zadanie nr 6: Wagi małej
- przeznaczona do ważenia odpadów lekkich i o małych gabarytach.
• Zadanie nr 7: Ładowarki kołowej
- niezbędna w celu realizacji transportu wewnętrznego. Wykorzystywana będzie do przewożenia pojemników, kontenerów oraz odpadów wielkogabarytowych oraz sprasowanych odpadów.
Minimalne i maksymalne parametry:
a) Ładowność łyżki – do 2000 kg.
b) Pojemność łyżki – do 1,3 m3.
 Parametry pojemności oraz ładowności łyżki dostosowane będą ściśle do urządzeń takich jak: kruszarka gruzu, rozdrabniacz drewna, prasa kontenerowa. Nie będą one mogły być większe niż szerokości i pojemność leja zasypowego urządzeń, aby nie powodować rozsypywania odpadów.
c) Maksymalna wysokość wysypu: do 3600 cm.
d) Wysokość przeładunku – do 3200 cm.
e) Całkowita wysokość robocza – do 4000 cm.
f) Kąt zamknięcia łyżki - 45°.
g) Maksymalny kąt wysypu łyżki - 45°.
 Przyjęta wysokość robocza umożliwi sprawne zasypywanie urządzeń, kontenerów i pojemników funkcjonujących w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
h) Długość wideł – do 2000 mm – umożliwiać powinny sprawne i bezpieczne przewożenie odpadów gabarytowych oraz przestawianie i ustawianie mniejszych pojemników, palet oraz urządzeń.
i) W celu ułatwienia skręcania oraz zapewnienia lepszej zwrotności zaplanowano, aby pojazd posiadał przegubowy system kierowania.
j) Parametry takie jak masa całkowita, długość, szerokość oraz promień skrętu powinny być jak najmniejsze aby umożliwić sprawne poruszanie się po terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
k) Ładowarka przewidziana do wyposażenia będzie stanowiła pojazd kompaktowy, ściśle dostosowany do potrzeb obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zapewniający sprawne i bezpieczne poruszanie się pomiędzy urządzeniami i kontenerami na PSZOK.
l) W celu uniemożliwienia wykorzystywania pojazdu do innych celów niż obsługa PSZOK ładowarka wyposażona będzie w urządzenie PGS umożliwiające śledzenie lokalizacji w stanie rzeczywistym oraz z możliwością generowania raportów historycznych o lokalizacji pojazdu co najmniej przez okres 10 lat od momentu dostarczenia i uruchomienia na PSZOK.
• Zadanie nr 8: Zestawu narzędzi
- niezbędny w celu lepszego przygotowania odpadów do przekazania do ZZO Sierzno. Do PSZOK często trafiają odpady, które przed przekazaniem należy rozkręcić, pociąć na mniejsze lub rozbić, aby możliwe było ich przeładowanie, ewentualne rozdrobnienie mechaniczne luz sprasowanie.
Na zestaw narzędzi składa się:
a) Piła łańcuchowa spalinowa lub elektryczna – przeznaczona do przecinania grubych, długich elementów drewnianych, nie mieszczących się do rozdrabniacza bądź kontenera
b) Ręczna elektryczna pilarka tarczowa – do przecinania gabarytowych elementów wykonanych z płyty wiórowej
c) Wózek narzędziowy z zestawem kluczy oraz wkrętaków – przeznaczone do rozkręcania wielkogabarytów
d) Wkrętarka akumulatorowa – przeznaczona do rozkręcania wielkogabarytów oraz innych różnomateriałowych złożonych elementów
e) Młotowiertarka + Szlifierka kątowa duża przystosowana do cięcia metalu oraz betonu – do rozbijania i cięcia gabarytowych elementów metalowych oraz odzyskiwania surowców gruzu i metalu z betonu zbrojonego
• Zadanie nr 9: Zestawu komputerowego z oprogramowaniem i podłączeniem do internetu
– według opisu parametrów stanowiącego załącznik nr 5.
Przeszkolenie pracowników obsługujących PSZOK w zakresie wymaganym przepisami prawa pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi przedmiotowych urządzeń oraz p.poż.
Urządzenia, które zostaną zastosowane mają posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiązujące w UE.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone parametry techniczne.
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Wszystkie zastosowane elementy mają być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania wynikające z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotowe dostawy będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dofinansowanie projektu: ,,Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie’’

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana III Sobieskiego 16
Tuchomie 77133
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Tuchomie
ul. Jana III Sobieskiego 16
Tuchomie 77133
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się