Dostawy GAZÓW MEDYCZNYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach numer 1, 2, 3 i 4 do SIWZ.
3. Oferta winna być zgodna z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącym produkcji gazów oraz napełniania, legalizacji i przechowywania butli.
4. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające jednoznaczne oznaczenie towaru co do tożsamości. Butle muszą być w dobrym stanie technicznym co do ich powłoki zewnętrznej /bez oznak korozji, itp./ Koszt transportu wliczony w koszt przedmiotu zamówienia. Butle dzierżawione muszą posiadać przeglądy techniczne, legalizację i konserwację. Napełnione butle będące własnością szpitala winny wracać nieuszkodzone. Przy każdej dostawie wymagane jest zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający parametry jakościowe. Butle wymienne
z mieszankami gazowymi muszą posiadać atest po kalibracji. Wszystkie dostarczane butle gazowe muszą być oznakowane etykietą produktu wraz z nalepkami ostrzegawczymi oraz za pomocą barw rozpoznawczych zgodnie z normą PN – EN 1089 – 3.
5. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym (pakiety) zostaną odrzucone.
6. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia (pakietów) na które Wykonawca może złożyć ofertę oraz nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.
7. Liczba (zadań) pakietów – 6.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieżącej działalności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, że ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach do SIWZ stanowią wartości szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy.
10. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ograniczenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie dla Wykonawców określonych w art. 22 ust 2 u.p.zp.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
13. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane
z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się