Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz drobnego sprzętu gospodarczego i sprzętu do higienizacji dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz drobnego sprzętu gospodarczego i sprzętu do higienizacji dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 5 części, tj.:

CZĘŚĆ I – zakup i dostawa środków czystości i higieny

1) Prawo opcji:
a) Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 2 A) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do pełnej wysokości zamówienia podstawowego. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych i na zasadach określonych w zamówieniu podstawowym.
b) Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym.
c) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
d) Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia asortymentu będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe
w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania w środki czystości i do higienizacji. Wykonawca zostanie poinformowany
o powyższym na piśmie z co najmniej 2 - tygodniowym wyprzedzeniem.

2) Wymagania do przedmiotu zamówienia:

a) Towar musi być w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z czytelną etykietą producenta. Nazwa i przeznaczenie muszą jednoznacznie określać zastosowanie środków czystości oraz przeznaczenie wymagane opisem produktu zamówienia. Nie dopuszcza się etykiet i opakowań zastępczych.
b) Termin przydatności do użycia na cały przedmiot zamówienia wynosi
12 miesięcy od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania Protokołu Odbioru Dostawy bez zastrzeżeń.
c) Opakowania produktów chemicznych muszą być dostarczone w butelkach PET z nakrętką z plombą (umożliwiającą stwierdzenie otwarcia opakowania). Dopuszcza się tylko oryginalne opakowania producenta wraz z czytelną etykietą producenta. Nazwa i przeznaczenie winna jednoznacznie określać zastosowanie produktu. Na opakowaniu winna znajdować się data przydatności do użycia wraz z numerem UN w przypadku materiałów niebezpiecznych. Nie dopuszcza się etykiet i opakowań zastępczych.
d) Z uwagi na obowiązek przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń
w zakresie stosowania dostarczonych środków, oraz wprowadzonych
w związku z tym procedur mycia i dezynfekcji produkty muszą pochodzić od jednego producenta.
e) Oferowane produkty nie mogą być środkami medycznymi.

3) Wymagania wobec Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca w ramach realizowanej umowy oraz wynagrodzenia zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie z zakresu dobrej praktyki higienicznej (GHP) dla osób zatrudnionych w obiektach stołówkowo - kuchennych zlokalizowanych w:
- Zegrzu (05-131) ul. Juzistek 2,
- Warszawie-Wesołej (05-075) ul. Okuniewska 1,
- Przasnyszu (06-301) ul. Makowska 1,
- Kazuniu Nowym (05-152) Czosnów,
- Ciechanowie (06-400) ul. Wojska Polskiego 54.
b) Wykonawca na czas stosowania dostarczonego płynu do maszynowego mycia naczyń, zobowiązuje się zamontować i serwisować dedykowane dla dostarczonego płynu urządzenia dozujące na wskazanych przez Zamawiającego czterech maszynach myjących. Wykonawca na własny koszt co najmniej jeden raz na kwartał przeprowadzi rutynowy serwis zamontowanych urządzeń dozujących oraz, w przypadku powstania awarii sprzętu, dokona jego naprawy w czasie do 24h od zgłoszenia Zamawiającego. Przewidywany czas zużycia płynu do maszynowego mycia naczyń to 9 miesięcy
c) Wykonawca zobowiązuje się na czas stosowania dostarczonego środka do mycia i dezynfekcji powierzchni, zamontować i serwisować we wskazanych przez Zamawiającego dziesięciu lokalizacjach dedykowane dla dostarczonych produktów trzyfunkcyjne urządzenia mieszające. Wykonawca na własny koszt co najmniej jeden raz na kwartał przeprowadzi rutynowy serwis zamontowanych urządzeń dozujących oraz, w przypadku powstania awarii sprzętu, dokona jego naprawy w czasie do 24h od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z dostawą kart stanowiskowych do wszystkich oferowanych produktów.
4) Szczegółowy wykaz ilości i opis przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2A do SIWZ.
5) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 A do SIWZ.

CZĘŚĆ II – zakup i dostawa sprzętu do higienizacji

1) Prawo opcji:
a) Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 2 B) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do pełnej wysokości zamówienia podstawowego. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych i na zasadach określonych w zamówieniu podstawowym.
b) Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym.
f) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
g) Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia asortymentu będzie miało zastosowanie
w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania w środki czystości i do higienizacji. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 2 - tygodniowym wyprzedzeniem.
2) Wymagania do przedmiotu zamówienia:

a) Towar musi być w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z czytelną etykietą producenta. Nazwa i przeznaczenie muszą jednoznacznie określać zastosowanie przedmiotu zamówienia oraz przeznaczenie wymagane opisem produktu zamówienia. Nie dopuszcza się etykiet i opakowań zastępczych.
b) Termin przydatności do użycia na cały przedmiot zamówienia wynosi
12 miesięcy od daty odbioru Towaru, tj. od daty podpisania Protokołu Odbioru Dostawy bez zastrzeżeń.
c) Oferowane produkty nie mogą być środkami medycznymi.

3) Szczegółowy wykaz ilości i opis przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 B do SIWZ.

4) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 B do SIWZ.

CZĘŚĆ III – zakup i dostawa środków czystości

1) Wymagania do przedmiotu zamówienia:

a) Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z gatunku pierwszego,
b) Towar musi być fabrycznie nowy , nieużywany oraz spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
c) Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta oraz posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim.
d) Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności bez konieczności naruszenia opakowania,
e) Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
f) termin przydatności do użytku wynosi 12 miesięcy liczony od daty odbioru Towaru tj. od daty podpisania protokołu odbioru chyba, że producent udzielił dłuższej przydatności do użytku.
2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył wraz z dostawą przedmiotu zamówienia:

a) dla preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze - pozwolenie na wprowadzenie do obrotu i wpis do rejestru produktów biobójczych zgodnie
z Ustawą z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1926) dla pozycji 6, 8, 10, 34 - Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 C do SIWZ,
b) dla preparatów rejestrowanych jako kosmetyki - potwierdzenie zgłoszenia produktu kosmetycznego do portalu CPNP, Rozporządzenie (WE) Nr 1223/2009 dla pozycji 3 i 4 - Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 C do SIWZ,
c) dla preparatów posiadających w swoim składzie substancje niebezpieczne
- kartę charakterystyki, zgodnie z ustawą z 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 z późn. zm.) dla pozycji nr.: 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 26, 27, 33, 35 - Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 C do SIWZ.

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku jego wad lub braku wyżej wymienionych dokumentów.
3) Szczegółowy wykaz ilości i opis przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 C do SIWZ.
4) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 C do SIWZ.

CZĘŚĆ IV – zakup i dostawa drobnego sprzętu gospodarczego

1) Wymagania do przedmiotu zamówienia:

a) Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z gatunku pierwszego,
b) Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy
c) Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta,
d) Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi
e) gwarancja na dostarczony towar wynosi 12 miesięcy dla pozycji 3 i 6 oraz 24 miesiące dla pozycji 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 (Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 D do SIWZ) od daty podpisania protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń chyba, że producent udzielił gwarancji dłuższej.

2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył wraz z dostawą przedmiotu zamówienia:
a) instrukcję montażu i obsługi w języku polskim dla pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 7 Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 D do SIWZ.
b) karty gwarancyjne dla pozycji 2, 3, 4, 5 Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 D do SIWZ
c) deklaracja zgodności producenta (CE) dla pozycji 2 Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 D do SIWZ

3) Szczegółowy wykaz ilości i opis przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 D do SIWZ.

4) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 C do SIWZ.

CZĘŚĆ V – zakup i dostawa środków higieny

1) Wymagania do przedmiotu zamówienia:

a) Dostarczony Towar stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta oraz opis zawartości w języku polskim z ważnym terminem przydatności do użycia.
b) Towar musi posiadać atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH) opinie, pozwolenia, świadectwa jakości zdrowotnej lub innej niezależnej instytucji oraz spełniać wymogi określone odrębnymi przepisami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania wyżej wymienionych dokumentów do wglądu.
c) Termin przydatności do użycia na cały przedmiot zamówienia wynosi
24 miesiące od daty odbioru Towaru, tj. od daty przyjęcia Towaru bez uwag, chyba że Wykonawca udzielił dłuższej przydatności do użytku.

2) Szczegółowy wykaz ilości i opis przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 E do SIWZ.

3) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 D do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się