Wykonanie kompleksowej usługi organizacji i obsługi wyjazdów zagranicznych na kursy i konferencje z zakresu edukacji medycznej pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (nr sprawy: UM-ZP-262-32/18)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi organizacji i obsługi wyjazdów zagranicznych na kursy i konferencje z zakresu edukacji medycznej pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w ramach projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.
Niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie kompleksowej usługi organizacji i obsługi wyjazdów zagranicznych na kursy i konferencje w 2018 r. – 46 osób.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
63515000-2 Usługi podróżne
60000000-8 Usługi transportowe
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55100000-1 Usługi hotelarskie
Kategoria usług:
17 - Usługi hotelarskie i restauracyjne
20 - Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (-om). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy(-om), i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z treścią oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI SIWZ lit. A pkt 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Turystyka

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się