Naprawa i konserwacja sprzętu ze strzelnicy Konotop - znak postępowania 355/2018.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Naprawa i konserwacja sprzętu ze strzelnicy Konotop.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na zadania.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania zamówienia opisane następująco:
ZADANIE 1: przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń wyposażenia bazy szkoleniowej stanowiącej wyposażenie strzelnicy wozów bojowych Konotop Lewy;
ZADANIE 2: przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń wyposażenia bazy szkoleniowej stanowiącej wyposażenie strzelnicy wozów bojowych Konotop Prawy;
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który został określony w załączniku do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru przeglądu, obsługi i naprawy urządzeń szkolno-treningowych stanowiących wyposażenie strzelnicy piechoty Jaworze oś A i B w CSWL Drawsko w 2017r.
4. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o zestawienie robót stanowiące załączniki do SIWZ i przeprowadzoną wizję lokalną na przyszłym terenie wykonywania prac. Zestawienie robót i inne dokumenty służące do opisu przedmiotu zamówienia należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej wykonawca sam określi wartość prac i przedstawi w formularzu ofertowym.
5. Zamawiający informuje, że odbędzie się zebranie Wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej w miejscu prowadzenia prac w celu zapoznania się ze stanem faktycznym. Z wizji lokalnej obiektu należy sporządzić notatkę zgodnie z Załącznikiem do niniejszej SIWZ i dołączyć do złożonej oferty
Zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu 25.05.2017r. o godz. 10:00 w Olesznie (Służba Szkolenia) - informacja biuro przepustek w Olesznie.
W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną:
- p. Andrzej KŁYSEWICZ – tel. 261 474 020
6. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej.
7. Treść odpowiedzi na zadane pytania bez ujawniania źródła zapytania zostanie skierowana do zainteresowanych Wykonawców jak i umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Broń, amunicja i środki obrony osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się