Wykonanie koncepcji wzajemnego uzupełniania zbiorników sorbentu zasilających IOS bl. 2-12 i IOS bl. 14, wykorzystania zbiorników awaryjnych jako czasowych magazynów sorbentu oraz możliwości zastosowania innych źródeł sorbentu.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem postępowania jest wykonanie koncepcji wzajemnego uzupełniania zbiorników sorbentu zasilających IOS bl. 2-12 i IOS bl. 14, wykorzystania zbiorników awaryjnych jako czasowych magazynów sorbentu oraz możliwości zastosowania innych źródeł sorbentu, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zakupu stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy oraz Planem uzbrojenia terenu młynowni stanowiącym Załącznik nr 2 do projektu Umowy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: 1.Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 7 SIWZ.
2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym zgodnie z pkt. 8 SIWZ.
3. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone przez Wykonawców, zgodnie z pkt. 9 SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Wykonanie koncepcji wzajemnego uzupełniania zbiorników sorbentu zasilających IOS bl. 2-12 i IOS bl. 14, wykorzystania zbiorników awaryjnych jako czasowych magazynów sorbentu oraz możliwości zastosowania innych źródeł sorbentu.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów ul. Energetyczna 7, Rogowiec, 97-406 Bełchatów 5
Termin wykonania zamówienia: Przedmiot Umowy będzie wykonywany w terminie: do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, w tym odbiór Usługi.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Paulina Nowak
Telefon kontaktowy: 44 735 10 53

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.