Sukcesywna dostawa pucharów wraz z emblematami, medali, wstążek materiałowych, statuetek szklanych, koszulek sportowych z nadrukiem, koszulek sportowych polo z nadrukiem, z prawem opcji

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nagród/upominków na wydarzenia objęte patronatem Marszałka WM.
a) Puchary wraz z emblematami – 200 szt.
b) medale – 500 szt.
c) wstążki materiałowe – 500 szt.
d) statuetki szklane – 20 szt.
e) koszulki sportowe z nadrukiem – 400 szt.
f) koszulki sportowe polo z nadrukiem – 200 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
4. Wykonawca winien udzielić gwarancji na wszystkie przedmioty wymienione w sopz na następujących zasadach:
a) okres objęty gwarancją na wszystkie dostarczone przedmioty - 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru,
b) w czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad występujących w w/w przedmiotach,
c) w przypadku wystąpienia wad przedmiotów, które będą się powtarzały (tj. co najmniej dwa razy wystąpienie tej samej wady w tym samym rodzaju przedmiotu), bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Wykonawcy.
5. Oznaczenie wg CPV: 18530000-3 prezenty, nagrody
6. Jeśli w opisach przedmiotu zamówienia występują: zdjęcia przedmiotów, nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, konstrukcji, materiałów itp.
7. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
8. W przypadku, jeśli Zamawiający będzie dysponował dodatkowymi środkami finansowymi oprócz kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych ilości wybranych materiałów za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie.
9. Prawem opcji objęte są:
a. Puchary wraz z emblematami – 200 szt.
b. medale – 500 szt.
c. wstążki materiałowe – 500 szt.
d. statuetki szklane – 20 szt.
e. koszulki sportowe z nadrukiem – 400 szt.
f. koszulki sportowe polo z nadrukiem – 200 szt.
Prawo opcji oznacza, że Zamawiający na pewno zakupi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia, na podstawie ceny podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia określonej w formularzu (załącznik nr 1 do siwz); zaś materiały objęte prawem opcji zostaną zakupione w zależności od potrzeb oraz wygenerowania oszczędności przez Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami:
1) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
2) ceny jednostkowe brutto prawa opcji materiałów nie będą wyższe jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu oferty dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę stanowiącym zał. nr 1 do siwz;
3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały i gadżety reklamowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się