Dostawa środków czystości, środków higieny osobistej oraz artykułów gospodarstwa domowego dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/18/26/MW

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości, środków higieny osobistej oraz artykułów gospodarstwa domowego dla Politechniki Śląskiej. 2. CPV 39.80.00.00-0 Środki czyszczące i polerujące; CPV 33.76.00.00-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; CPV 33.71.19.00-6 Mydło; CPV 19.64.00.00-4 Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu; CPV 39.22.40.00-8 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju; CPV 39.50.00.00-7 Wyroby włókiennicze. 3. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 01.07.2018 r. lub do dnia wyczerpania wartości wynagrodzenia ofertowego powiększonego o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianego w postanowieniach umowy w zależności co nastąpi wcześniej. 4. Prawo opcji: a) Ilości poszczególnych asortymentów, podane w kolumnie 6 Arkusza Ofertowego, są ilościami planowanymi do zakupu w okresie 12-tu miesięcy. Rzeczywista ilość nabywanych towarów będzie określana sukcesywnie w trakcie trwania umowy i w poszczególnych asortymentach ilości faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak i większe – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego niżej.
b) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za nie zamówioną przez Zamawiającego część towaru ujętą w Arkuszu Ofertowym, jak również żadna rekompensata z tego tytułu.
c) Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do realizacji zamówienia w wysokości co najmniej 60% ceny umowy, tj. łącznej wartości asortymentów wycenionych w Arkuszu Ofertowym i równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia zamówienia o max. 100% jego wartości.
d) Termin obowiązywania i realizacji umowy może zostać wydłużony dodatkowo o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed końcem trwania umowy, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji
i obowiązywania umowy. Na powyższe postanowienie Wykonawca może nie wyrazić zgody, niemniej w razie braku zgody Wykonawcy, Zamawiający nie odpowiada za niezamówienie pełnego zakresu przedmiotowego objętych umową dostaw i Wykonawcy nie przysługują roszczenia związane z niezamówieniem co najmniej 60% wartości dostaw. Brak sprzeciwu Wykonawcy w terminie 7 dni, strony uznają za wyrażenie zgody przez Wykonawcę.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się