Świadczenie usług przez specjalistów w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi do 7 roku życia z niepełnosprawnością lub zagrożonymi niepełnosprawnością, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Cieszyna przez specjalistów - II: - w części I - fizjoterapeutę (540 godzin), - w części II - fizjoterapeutę (540 godzin), - w części III - fizjoterapeutę (540 godzin), - w części IV - fizjoterapeutę (540 godzin), - w części V - pedagoga wwr ( 540 godzin), - w części VI - pedagoga wwr (540 godzin), - w części VII - pedagoga wwr (540 godzin), - w części VIII - pedagoga wwr (540 godzin). Zadania określone są w art.90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz.1712). 2. Głównym celem wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością oraz zagrożonymi niepełnosprawnością. 3. Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego są finansowane z budżetu państwa. 4. Zajęcia terapeutyczne realizowane będą w : a) w pomieszczeniach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczego w Cieszynie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych b) w zależności od potrzeb dziecka, w jego domu rodzinnym. 5. Wykonawca, który zostanie wybrany na daną część zamówienia zobowiązany będzie do pozostawania w gotowości do wykonywania usługi przez cały okres zawartej umowy. Realizacja zajęć będzie uzależniona od ilości zgłaszających się i zakwalifikowanych do specjalistycznej pomocy dzieci. 6.Wykonawca będzie realizował usługi w godzinach i miejscu ustalonym z Zamawiającym (po uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami dzieci) - w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 18.00. 7. Harmonogram zajęć oraz przydział dzieci do zajęć terapeutycznych zostanie ustalony po zgłoszeniu się dzieci i zakwalifikowaniu ich do określonych form terapii. 8. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przede wszystkim: a) prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do jego potrzeb psychofizycznych i rozwojowych; b) prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami; c) udzielanie dzieciom i rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia; d) opracowanie diagnozy funkcjonalnej dziecka oraz kompleksowego programu terapii, w tym indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub indywidualnych programów terapii; e) dokonywanie systematycznej oceny skuteczności oddziaływań; f) współpraca z innymi
specjalistami pracującymi z dzieckiem w celu zwiększenia skuteczności terapii. 9. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają Postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.