CW Wyspa - Zabezpieczenie przeciwpożarowe domków, modernizacja domków

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Opis przedmiotu Zakupu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Roboty budowlane
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Szczegółowy opis warunków udziału w Postępowaniu znajduje się w SIWZ.
Informacje o wadium: Nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert: CW Wyspa - Zabezpieczenie przeciwpożarowe domków, modernizacja domków:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Energia Odnawialna S.A., Centrum Wypoczynkowe WYSPA ENERGETYK
Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Maria Jędrzejewska
Telefon kontaktowy: 224331167

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się