Dostawa kombinezonów ochronnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombinezonów ochronnych, zgodnie z wykazem części znajdującym się w Formularzu w SWZ.

2. Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

3. Do oferty należy dołączyć:
- deklaracje zgodności WE.

4. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

9. Oferty należy składać elektronicznie do dnia określonego w Ogłoszeniu. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr MERCUS/H2/18/51551, Dostawa kombinezonów ochronnych – Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Marta Kazusek, nie otwierać przed dniem 25.05.2018r. godz. 11:00". Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.

10. Termin zadawania pytań: 2 dni robocze.

11. Termin udzielenia odpowiedzi: 1 dzień roboczy.

12. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia.

13. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny, przez którą Zamawiający rozumie iloczyn jednostkowej ceny ryczałtowej i szacunkowej ilości.

14. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.

15. Cena może być podana w walucie: PLN.

16. Ocenie podlegać będzie cena ryczałtowa netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

18. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się