Świadczenie usługi w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) przy KPP w Końskich

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) przy KPP w Końskich.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.3 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane bezpośrednio z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia, tj. przygotowywaniem posiłków, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018r., poz. 108) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z oświadczeniem w druku oferty cenowej – Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.4 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się