Pielęgnacja składowisk odpadów paleniskowych i odpadów nieprodukcyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych w Elektrowni Dolna Odra w latach 2018-2019.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja składowisk odpadów paleniskowych i odpadów nieprodukcyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych w Elektrowni Dolna Odra w latach 2018-2019. Szczegółowy opis zakresu prac przewidywanych do wykonania przedstawia Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: 9.1. O udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
9.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 36 miesięcy przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali prace pielęgnacyjne na obszarze minimum 30 ha;

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Pielęgnacja składowisk odpadów paleniskowych i odpadów nieprodukcyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych w Elektrowni Dolna Odra w latach 2018-2019.:
Warunki udziału w postępowaniu - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 27-1240-1864-1111-0000-2206-9191
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 w Ustawie z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Kwota wadium:
- Pielęgnacja składowisk odpadów paleniskowych i odpadów nieprodukcyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych w Elektrowni Dolna Odra w latach 2018-2019. - 10 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Pielęgnacja składowisk odpadów paleniskowych i odpadów nieprodukcyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych w Elektrowni Dolna Odra w latach 2018-2019.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: 8.2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Dolna Odra, 74-105 Nowe Czarnowo, Nowe Czarnowo 76
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia Umowy do 15.11.2019 r. zgodnie z „Rocznym Harmonogramem prac” stanowiącym Załącznik nr 2 do projektu IPU
8.2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Dolna Odra, 74-105 Nowe Czarnowo, Nowe Czarnowo 76
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Marek Kłobut
Telefon kontaktowy: (91) 822 4213

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji i napraw

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się